Forsøksdyr: Kvalitetskontroll av vaksiner for oppdrettsfisk


Godkjenningsdato 02.11.2020

Godkjenningsperiode 02.11.2020-02.11.2022

Forsøkets hovedformål er å utføre kvalitetskontroll av fiskevaksiner til bruk i oppdrett av laks.

Belastningen fisken utsettes for utgjøres i all hovedsak av håndteringen i.f.m. bedøvelse, vaksinering og prøvetagning. Fisken holdes innenfor standard oppdrettsbetingelser, og det antas at fisken ikke vil oppleve smerte eller ubehag utover bedøvelsen. Forsøket er kategorisert som lett belastende i.h.t. Forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 1f, ettersom vaksinene som undersøkes og volumet som administreres kun vil ha mild påvirkning på dyret.

Avl av oppdrettslaksen og endringer i fôr gjør at vi potensielt vil kunne se endringer i interaksjonen mellom fisk og etablerte vaksine-produkter. Det er derfor av stor vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi å samle inn og monitorere bivirkningsscore av produksjonbatcher over tid for å sikre data som kan avdekke en negativ utvikling. Forsøket vil også bidra til utviklingen av in vitro batch potency-tester som vil være med på å redusere bruken av forsøksdyr og belastningene de utsettes for.

Antall dyr som skal brukes i forsøket: opptil 3 000 Atlantisk laks

Det finnes ingen erstatning for bruk av forsøksdyr når det gjelder undersøkelse av bivirkninger. Antall fisk er likevel holdt på et minimum i forhold til fortsatt å kunne oppdage signifikante endringer i bivirkningsprofilen til en vaksine. All forsøksfisk holdes innenfor standard oppdrettsbetingelser og det antas at fisken ikke vil oppleve smerte eller ubehag utover bedøvelsen i forbindelse med merking, vaksinering og prøvetakning. Fisken bedøves i.f.m. merking, vaksinering og prøvetagning. Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter sikrer at fisk med uforutsett skade eller sykdom ikke lider i utrengsmål.