Forsøksdyr: Langtidsserie: bestandsvariasjon hos laks


Godkjenningsdato 06.04.2020

Godkjenningsperiode 06.04.2020-06.04.2022

1 Formål
Formålet er å gi bakgrunnsdata for vurdering av fangst og overlevelse av norsk laks i havet til norsk lakseforvaltning. Det forventes at merkingen vil ha liten til moderat skadevirkning for fisken. Nytteverdien er for samfunnet er stor idet dataene som skaffes brukes når regler for fiske fastsettes. Det forventes ingen dødelighet ved merkingen. Men for sikkerhets skyld holdes fiskene i 2 uker til observasjon i kar slik at eventuelt skadede individer kan bli fjernet før utsetting. Totalt utsettes 7000 laksesmolt, 5000 Imsalaks som er den stedegne stammen, og 2000 av en smålaksstamme med høy overlevelse i havet. På bakgrunn av erfaring fra 35 års overvåkning har vi kommet fram til dette som riktige gruppestørrelser. På bakgrunn av gjenfangstene beregnes fiskenes vekst og overlevelse hvert år.Det finnes ikke tilfredsstillende alternativ til overvåkning av merket smolt som bakgrunnsdata for lakseforvaltningen som er mindre stressende for fisken, eller gir like gode opplysninger om fangsten i havet. Andre merkemetoder er testet, men disse alternativene gir ikke opplysninger fra laksefisket i havet, langs kysten eller i fjordene fiskene passerer mot Imsa. De kan derfor ikke erstatte Carlin-merkingen vi bruker.

2. Skadevirkninger
Fiskemerkingen er lite belastende. Det kan vi se når fisken går til observasjon etter merkingen. Atferden er normal. Fisken fraktes til merkebordet i transportkar før bedøvelse. Fisken behandles så snart den har sovnet inn av bedøvelsen. Et lite merke festes til fiskens rygg, foran ryggfinnen. Denne plasseringen er minst belastende for fisken. De merkede individene sluses i vannrør tilbake til oppholdskar etter merkingen. Eventuelle fisk som skulle være skadet eller viser avvikende atferd avlives. Det er ikke signifikant forskjell i overlevelse i havet for Carlinmerket og fettfinneklippet smolt fra NINAs anlegg, eller på PIT- og carlinmerket fisk. Vi anser derfor behandlingen som meget skånsom.

3 Forventet nytteverdi
Merkingen er bestilt og betales av lakseforvaltningen ved Miljødirektoratet, og er en forpliktelse Norge har overfor det internasjonale havforskningsrådet, ICES, og den nordatlantiske laksekonvensjonen, NASCO. Vi undersøker overlevelse og vekst hos laks i havet som en del av Norges lakseovervåkning. Utsetting av merkede laksunger (smolt) er nødvendig for å kunne overvåke laksens overlevelse og vekst i havet.

4 Antall dyr og art
Vi merker 5000 laksesmolt av Imsa- og 2000 smolt av Loneelvstammen

5 Hvordan etterleve 3R
Det er ingen gode alternativer til fiskemerking. Laks kan ikke forvaltes med opplysninger om andre arter, kjemiske eller fysiske forhold. Skal vi vite noe om laksens overlevelse og fangst i havet må vi overvåke fangsten. Det var derfor Stortinget i 1973 vedtok å ekspropriere elva, bygge fella og stasjonen og drive en virksomhet slik at dette er mulig. Det er ikke til denne dag framkommet bedre alternativer som har troverdighet blant befolkningen.