Forsøksdyr: Lufenuron til hummer og reker


Godkjenningsdato 17.06.2020

Godkjenningsperiode 01.07.2020-16.12.2022

1 Formål
VI ønsker å studere effekten av lufenuron på to ulike arter av krepsdyr; europeisk hummer (Homarus gammarus) og strandreke (Palaemon elegans). Vi vil se på dødelighet samt sub-letale effekter som deformiteter, adferd og molekylærbiologiske endringer. Lufenuron er en kitinsyntesehemmer, tilsvarende di- og teflubenzuron, som gis til pre-smolt i ferskvannsfasen. Lufenuron har lengre halveringstid enn både diflu- teflubenzuron og er tilstede i laksen i en lang periode. Dette middelet er godkjent til bruk i Chile og blir også brukt sporadisk i Canada. Med dette forsøket ønsker vi å se på potensielle miljøeffekter av lufenuron ved å undersøke om konsentrasjoner som finnes i laksen vil ha effekt på krepsdyr hvis de spiser død fisk.

2 Skadevirkninger
Som følge av formålet av forsøket forventes det dødelighet, og deformiteter på overlevende dyr. Sannsynligheten for dødelighet i de høye dosene er stor, men i de lave dosene vil belastningen være liten eller av ingen betydning.

3 Forventet nytteverdi
Toksikologiske data er nødvendig for å kunne gjøre en evaluering av miljøeffektene ved bruk av lufenuron i oppdrettsnæringen.

4 Antall dyr og art
315 individer av hver av artene plasseres i individuelle bur og administreres lufenuron via fôret i seks konsentrasjoner i tillegg til kontroll. Fôringsperioden vil være inntil 20 uker slik at en dekker minst ett skallskifte. Ved dødelighet bestemmes konsentrasjonen av lufenuron i individet ved LC-MS/MS. Dette forsøket er tilsvarende tidligere forsøk FOTS ID 7639 og 20811. De vil også bli analysert ved molekylærbiologiske metoder (metabolomic og transcriptomic-analyse).
I tillegg vil vi bruke 30 individer av hver art for å studere halveringstiden. De holdes i individuelle bur og gis en dose med høy konsentrasjon av lufenuron. Prøvetakingen vil være 6 individer til ulike tidspunkt for å kunne beregne halveringstiden.
Totalt søker vi om 690 individer.

5 Hvordan etterleve 3R
Toksikologiske studier må gjennomføres på den aktuelle arten, og det er derfor umulig med en annen erstatning. Antall dyr er redusert til minimum.