Forsøksdyr: LUSINFER HP2.2 Effekt av oksygenakklimering på toleranse for varierende oksygennivå hos rognkjeks


Godkjenningsdato 05.06.2018

Godkjenningsperiode 05.06.2018-05.01.2019

Bruk av rognkjeks til avlusing av laks har blitt en viktig del av lusebekjempelsesstrategien i norsk oppdrett. For å oppnå effektive lusespisere og god fiskevelferd for denne rensefisken, trengs kunnskap om artens miljøkrav. Hovedformålet med dette forsøket er å undersøke om regulering av oksygennivå i yngelproduksjonen kan øke eller redusere rognkjeksas toleranse for oksygenbetingelsene den møter i laksemerdene etter utsett, eller under transport. Det ultimate målet er å utarbeide praktiske retningslinjer for regulering av oksygennivå som balanserer ønsket om rask vekst i yngelproduksjonen med ønsket om å redusere stress ved utsett. Det skal totalt brukes 840 fisk i forsøket, fordelt på 3 kargrupper à 4 kar. Fisken utsettes for tre ulike oksygennivå (65 %, 100% og 135% O2) i en periode på 4-6 uker (dobling av vekt i kontrollgruppe). Etter dette skal evne til oksygenopptak og stressnivå ved brå endring i oksygennivå (høyere eller lavere nivå) måles. To av de fire karene per gruppe skal utsettes for en kraftig økning (160% O2) eller reduksjon (30% O2) i oksygennivå og et tredje kar utsettes ikke for endring (kontroll). Blod- og leverprøver tas etter 1,5 t (14 fisk per kar) for å måle nivå av hypoksisk eller oksidativt stress. Fisk fra det fjerde karet i hver gruppe skal brukes til å måle oksygenopptaksrate i respirometer (SMR ved 100% O2, n=8, og MMR ved 65, 100 og 135% O2, n=4 per nivå og gruppe). Antallet fisk i forsøket er redusert til et minimum, gitt ønsket statistisk styrke (0,8), og forventet variasjon i måleparameterne (oksygenopptaksrate, fiskens vekt, blod- og leververdier). Det forventes at forsøkene vil medføre ubehag hos noen av fiskegruppene, enten i form av jaging (2 min) under måling av MMR (moderat belastende), potensielt suboptimale oksygennivå, (4-6 uker, lett belastende) eller suboptimale til kritiske oksygennivå (fra lett til betydelig belastende i 1,5 t). Fisken vil observeres nøye i løpet av den korte tiden de opplever ulike oksygennivå, og forsøket vil avsluttes hvis fisken viser tegn til tap av likevekt (på sida i vannet, eller urytmisk gjellventilering). Alle uttak av fisk skal gjøres med rask og skånsom håving og fisken skal være fullstendig bedøvd før blodprøvetaking. Det finnes ikke alternativer til bruk av levende dyr når man skal måle fysiologisk respons til miljøendringer.