Forsøksdyr: Marine oljer i dietten - hvordan påvirker erukasyre, eikosapentaensyre og dokosahexaensyre helseeffekten til marine oljer


Godkjenningsdato 17.08.2020

Godkjenningsperiode 02.09.2020-02.09.2021

Vi ønsker i dette forsøket å undersøke om inntak av transfettsyren erukasyre (22:1n-9) påvirker utviklingen av fettlever og insulin resistens. Mengden erukasyre i plantebaserte oljer har blitt betydelig redusert siden 1970-tallet, men særlig oljer utvinnet fra rapsfrø og sennepsfrø inneholder fortsatt endel erukasyre. Rapsolje benyttes i en rekke produkter som blant annet bakverk, kaker og barnemat. Feit fisk er også en kilde til erukasyre og mengden erukasyre varierer mellom ulike arter. I dette forsøket ønsker vi å fokusere på 3 hovedpunkter: 1) Undersøke hvordan lav doser erukasyre gitt i en vestlig diett (WD) påvirker metabolismen med spesielt fokus på utvikling av fettlever og insulin resistens. 2) Videre vil vi kartlegge om fettinnholdet- og diettsammensetningen påvirker effekten av erukasyre. 3)Til slutt ønsker vi å undersøke om eikosapentaensyre (EPA) og dokosahexaensyre (DHA) fettsyrer fra marine oljer kan forhindre fettlever og insulin resistens ved inntak av erukasyre via dietten.

Det vil bli gjennomført et fôringsforsøk i mus av type C57BL/6, hvor ulike mengder erukasyre, EPA og DHA vil bli innblandet i en vestlig diett og en lav-fett diett og inntatt over 13 uker. Forsøket vil gi informasjon om potensielt ugunstige helseeffekter ved inntak av erukasyre. Forsøket vil bidra med mer kunnskap om helseeffekten av erukasyre, EPA og DHA. Forsøkene som tidligere har vært gjennomført med erukasyre har hatt manglende standardisering av flere ulike variabler i diettene som er benyttet, noe vi vil standardisere i dette forsøket. Vi forventer ingen akutte helseskadelige effekter hos dyrene ved inntak av erukasyre, EPA, DHA og kombinasjoner av dette. Det er derimot forventet av forsøksdyrene gitt erukasyre vil kunne utvikle fettlever og redusert insulinresistens noe raskere enn kontrollgruppen. Det er nødvendig å benytte en hel organisme for å undersøke de fysiologiske og metabolske effektene av å innta erukasyre i dietten. Vi ønsker å oppstalle dyrene individuelt noe som medfører mindre variasjon i fôr og kroppsvektdata, samtidig som dette gir oss mulighet til å kvantifisere fôrinntaket. Antall forsøksdyr i hver gruppe er satt til et minimum basert på våre styrke/powerberegninger.

Totalt vil det bli benyttet 88 hannmus fordelt på 8 grupper i dette fôringsforsøket (n=11 per diettgruppe). Belastningsgraden i forsøket anses som moderat belastende. Forsøket vil bidra til en vurdering av hvordan erukasyre påvirker livsstilssykdommer som fettlever og insulin resistens, og om EPA og DHA fra marine oljer kan redusere denne effekten.