Forsøksdyr: Merking av Atlantisk laks for oppfølging av 6 ulike vaksiner i felt gjennom en hel produksjonssyklus.


Godkjenningsdato 20.07.2018

Godkjenningsperiode 01.08.2018-01.01.2020

Formålet med forsøket: vi ønsker å følge ulike fiskegrupper av Atlantisk laks på gruppenivå gjennom hele produksjonssyklusen ved å merke fisken ved bruk av anerkjente merkemetoder. De ulike fiskegruppene behandles ellers på måter som ikke nevneverdig avviker fra vanlige betingelser i oppdrettsnæringen. Fisken vil vaksineres med ulike kommersielt tilgjengelige vaksiner med markedsføringstillatelse for Atlantisk laks. Forsøket vil søkes om til SLV, da en av vaksinene i forsøket skal administreres på en måte som ikke er dekket av SPC, men som samsvarer med normal praksis i felt. Studiedyrene ville ha blitt behandlet med legemidler med enten identiske eller med samme indikasjon som studievaksinene dersom studien ikke var planlagt. Det er ikke planlagt noen diagnostiske prosedyrer som avviker vesentlig fra normal klinisk praksis under normale produksjonsforhold. Ulike fiskegrupper vil behandles med ulike vaksiner, og eksponeres for like vanlige miljøbetingelser under feltforhold. Fisken vil røktes etter standard betingelser. Effektiviteten av vaksinene mot de sykdommer de er ment å beskytte mot blir undersøkt hvis det skjer et utbrudd av relevant sykdom i.l.a. forsøksperioden. Graden av bivirkninger undersøkes ved vaksinasjon, 6 og 12 måneder etter vaksinering, og ved slakt.

Forventede skadevirkninger på dyrene: fisken vil merkes ved fjerning av fettfinne, eller fjerning av deler av høyre kjevebue. Dette er anerkjente metoder for merking av fisk som er allment akseptabelt m.h.t. dyrevelferd. Fisken vil ikke utsettes for andre påkjenninger som avviker fra vanlige betingelser under oppdrett av Atlantisk laks i Norge. Forsøkets belastningsgrad betegnes som mild (i.h.t. Forsøksdyrforskriften vedlegg B, del I andre ledd og del III første ledd punkt 1h) p.g.a. behovet for merking av fisken.

Forventet vitenskapelig eller samfunnsmessig nytteverdi: ved å merke fiskene på gruppenivå kan man undersøke om det er forskjeller i sikkerhet og/eller effekt av ulike kommersielt tilgjengelige vaksiner under betingelser relevante for feltforhold i norsk akvakulturnæring. For å kunne gjøre relevante sammenligninger er det viktig å gi fiskegruppene som skal sammenlignes mest mulig like miljøbetingelser, det vil si å ha dem i samme merd.

Hvor mange og hva slags fisk skal brukes: 180 000 Atlantisk laks skal merkes og vaksineres med de ulike vaksinene. Disse fordeles på 6 merder, med ca 30 000 fisk per merd.

3 R's: Replacement: det er ikke mulig å erstatte merking av fisk for å oppnå formålet med forsøket. For å kunne undersøke eventuelle forskjeller i sikkerhet og/eller effekt må man gi de ulike gruppene mest mulig like miljøbetingelser, og de må da merkes og holdes i samme merd for relevante sammenligninger. Reduction: 180 000 Atlantisk laks brukes i forsøket for å mest mulig gjenskape kommersielt relevante forhold. I hver merd vil det være en umerket gruppe, for å redusere antall fisk som merkes. Refinement: alle prosedyrer utføres så skånsomt som mulig, i henhold til vanlige produksjonsbetingelser. Fisken merkes og vaksineres under bedøvelse, samt ved håndtering (f.eks. veiing). Fisk som skal prøvetas avlives med overdose bedøvelsesmiddel før prøvetagning.