Forsøksdyr: Minimumsbehov for omega-3 til laks i sjøvannsfasen (copy)


Godkjenningsdato 12.07.2018

Godkjenningsperiode 23.08.2018-20.02.2019

Med økende akvakulturproduksjon øker behovet for forressurser, og det forventes knapphet på marine oljer i framtida. Laksefisk kan nyttiggjøre seg en lang rekke ulike oljer, men det er viktig å sikre at innholdet av essensielle fettsyrer er tilstrekkelig og riktig balansert, både av hensyn til fiskens helse og velferd og av hensyn til næringsverdien på produktet. Dette forsøket inngår i et prosjekt som er finansiert av FHF, der målet er å bestemme minimumsbehov for omega-3-fettsyrer hos laks i sjøvann under miljøutfordringer tilsvarende de man finner i kommersielt oppdrett, inkludert gjentatte avlusninger ved høye vann temperaturer. 3000 Atlantisk laks på 2,5 kg vil benyttes. Forsøket vil starte i august 2018 og avsluttes i februar 2019 når fisken etter planen vil ha nådd en slaktevekt på 5 Kg. Det er relativt lite kjent hvor mye omega-3 fettsyrer laksen har behov for å sikre god robusthet ved naturlig håndteringsstress. Dette er viktig informasjon med tanke på framtidig forsammensetning og riktig bruk av ressurser. I forsøket inngår ulike innblandingsnivå av omega-3 fettsyrene EPA og DHA kombinert med ulik fettmengde i fôret. For å bestemme behov er det nødvendig å inkludere nivå av EPA + DHA i fôret som kan føre til mangel, og dette er grunnen til at det søkes om tillatelse til forsøket. Dette forsøket anses som mildt belastende for fisken. Det laveste EPA og DHA nivået som benyttes i forsøket er 10g/Kg i fôret, dette er et nivå som tidligere ble ansett som nedre behovsnivå og dermed ikke anses å føre til alvorlige mangelsymptomer i fisken. Det er viktig med ny kunnskap om hvorvidt laksen har økt behov for EPA og DHA under krevende miljøforhold/håndtering for å opprettholde god robusthet.