Forsøksdyr: Molekylære effekt av kunstige hormoner in vivo ny søknad


Godkjenningsdato 10.09.2018

Godkjenningsperiode 11.09.2018-10.09.2020

Søknaden er en kopi av tidligere godkjent søknad FOTS ID12704. Den tidlgere ansvarlige (Winje) har disputert og er ikke lenger ansatt. Det er ny anvarlige (Kristian Gundersen). Ved en inkurie ble det ikke søkt om forlengelse før den gamle tillatelsen løp ut 1/9. Vi er ikke ferdige og har angitt ny start og sluttdato og nye medarbeidere som alle har erfaring med teknikkene. Vi håper på rask behandling siden det det ikke er nye realiteter i saken.

Formålet med dette prosjekt er å undersøke den molekylære effekt av kunstige hormoner in vivo. Som forsøksdyr vil vi bruke mus.
En rekke forskjellige vevsgrupper vil bli tatt ut for vevsseksjon og analyser ved molekylær biologiske metoder.
For å minimere antallet av forsøksdyr har vi planlagt prosjektet ut fra tidligere erfaringer og beregnet at antallet av dyr vi behøver til 270.
Vårt laboratorium har vi lang erfaring med alle aspektene ved prosjektet. Den vitenskapelige nytteverdien i forsøksserien ligger i hvordan vi nå skal kombinere ekspertise over flere fagfelt og danne et helhetlig bilde av hormoners påvirkning fra et overordnet fysiologisk perspektiv helt ned til det molekylære nivå.