Forsøksdyr: Mottagelighet og vaksinebeskyttelse for fiskepopulasjon 1 og 2 mot patogen X


Godkjenningsdato 21.12.2020

Godkjenningsperiode 18.01.2021-07.06.2021

1 Formål
Forsøkets formål er å studere mottageligheten av patogen X i to ulike fiskepopulasjoner, samt studere effekten av vaksinasjon med en kommersiell tilgjengelig vaksine mot patogen X.

2 Skadevirkninger
Forsøket er kategorisert som betydelig belastende i.h.t. forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 3c, ettersom mottagelighet til de to fiskepopulasjonene og effekten av vaksinen måles ved å smitte forsøksfisk med Patogen X. Dette vil medføre utvikling av sykdom og død for en andel av fisken. Belastningen er særlig høy for ubeskyttede kontrollfisk, mens for vaksinert fisk vil belastningen være lavere.

3 Forventet nytteverdi
Sykdom forårsaket av Patogen X forårsaker store dyrevelfersmessige konsekvenser i fiskeoppdrett globalt. Forebygging av sykdommen gjennom effektive vaksiner har stor betydning, både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk. Det er grunn til å tro at motragelighet av patogen X kan variere mellom ulike fiskepopulasjoner benyttet i oppdrettsnæringen, og hvis tilfellet er dette viktig å kartlegge.

4 Antall dyr og art
580 Atlantisk laks (Salmo salar)

5 Hvordan etterleve 3R

ERSTATNING: regulatorisk krav for doumentasjon av legemidler gjør at man må dokumentere effekt av vaksine mot sykdommen det vaksineres mot i den arten som skal beskyttes. Til studier der komplekse patologiske og immunologiske prosesser inngår finnes det i dag ingen alternativer til in vivo-forsøk.

REDUKSJON: antall grupper inkludert i forsøket er bestemt ut i fra en grundig vurdering av forsøkets formål og design. Power-analyser og tidligere erfaring med smitte med patogen X ble anvendt for å vurdere antall fisk i hver enkelt gruppe med fisk.

FORBEDRING: Fisken bedøves i.f.m. prøvetaking. Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av terminal fisk) reduserer lidelsen for det enkelte individ i.f.m. smitte og eventuell annen uforutsett skade eller sykdom (se vedlegg 1 for spesifikke endepunkt for patogen X).

 

Begrunnelse for etterevalueringen

Betydelig belastende

Etterevaluering

Sykdom forårsaket av Patogen X forårsaker store dyrevelferdsmessige konsekvenser i fiskeoppdrett globalt. Forebygging av sykdommen gjennom effektive vaksiner har stor betydning, både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk. Det er grunn til å tro at mottagelighet for Patogen X kan variere mellom ulike fiskepopulasjoner benyttet i oppdrettsnæringen.
Forsøkets formål har vært å studere mottageligheten for Patogen X i to ulike fiskepopulasjoner, samt studere effekten av vaksinasjon med en kommersiell tilgjengelig vaksine mot Patogen X.
Forsøket ga konklusive resultater og må anses som vellykket.
Forsøket har gitt viktig informasjon om de to laksepopulasjonene sin mottagelighet for Patogen X og vaksinebeskyttelsen oppnådd hos disse, noe som har en potensielt stor kommersiell verdi.

Forsøket ble gjennomført som planlagt. Det ble totalt benyttet 580 fisk slik det var søkt om. Forsøket var kategorisert som betydelig belastende.

Den faktiske belastningsgraden ble lavere enn det som var omsøkt fordi samplingregimet som ble benyttet i forsøket gjorde at fisk ble ekskludert fra forsøket før betydelig sykdom og død inntraff for en stor andel av populasjonen. I tillegg viste individer vaksinert mot Patogen X beskyttelse mot sykdommen.
Av de 568 individene som ble vaksinert ble 423 fisk faktisk smittet. De resterende fiskene fra vaksineringen ble benyttet til sampling eller ekskludert før smitte og opplevde således kun mild belastning. Av de smittede individene ble 248 fisk gitt betydelig belastningsgrad og 179 moderat belastningsgrad.
Forsøksfisken fordeler seg på følgende belastningsgrader: Non-recovery = 12, Mild = 141, Moderat = 179, Severe = 248.
Forsøksansvarlig opplyser at humane endepunkter som var bestemt på forhånd fungerte etter hensikten.