Forsøksdyr: Områdebruk til sjøørret ved Hellstranda


Godkjenningsdato 29.06.2020

Godkjenningsperiode 15.07.2020-14.07.2022

Denne undersøkelsen har til hensikt er å skaffe bedre kunnskap om marin områdebruk til sjøørret og laks ved Hellstranda, utløpet av Stjørdalselva, Trøndelag. Kunnskap om dette, samt forslag til kompenserende tiltak for sjøørreten og laksen i forbindelsen med forringelse av dens leveområde er satt som krav før utbygging av ny E6 kan starte opp. I tillegg skal det overvåkes om anleggsarbeidet i forbindelse med bygging av ny E6 i elveosen påvirker atferd til disse fiskearter. Dette vil bli gjort ved in situ online overvåkning av fisk merket med akustiske merker med sensor for akselerasjon og svømmedybde. Ved hjelp av elektronisk merking (akustisk telemetri) av enkeltfisk med sendere som varer i inntil et år blir det dokumentert når og hvor sjøørret oppholder seg i dette området. For å utnytte det innsamlede datamateriale fra sjøørret og laks, vil resultatene også bli benyttet i et pågående forskningsprosjekt PACE som er finansiert av NFR. Ved å sette ut ekstra lyttestasjoner i elva samt ta en liten gjellebiopsi og analysere denne for DNA fra inntil 80 ulike virus, bakterier og parasitter vil det kunne kartlegges om individets atferd under gytevandringen opp i elva påvirkes av eventuell patogenbelastning. Det ønskes i tillegg å teste en ny type merker som måler hjerterytme. dette for å kunne kartlegge fysiologiske responser hos torsk.

Merkingen med akustiske merker antas at være moderat belastende. Det planlegges å merke inntil 400 sjøørreter og 300 laks. Det vil bli merket smolt og voksenfisk.

Ved å bruke akustisk telemetri kan man følge enkeltfisk over år uten av måtte avlive dem. Metoden erstatter gjentatt og utstrakt bruk av garnfiske som ofte er dødelig for fisken. Antall forsøksdyr er beregnet utfra hva som er minimum for at kunne besvare det aktuelle forskningsspørsmålet og kunne gjennomføre en online overvåkning over tid.