Forsøksdyr: Oppfølging av Atlantisk laks, vaksinert med ulike kommersielle vaksiner og vaksinekombinasjoner gjennom en hel produksjon.


Godkjenningsdato 23.06.2020

Godkjenningsperiode 10.08.2020-31.12.2021

Formålet med forsøket:
Vi ønsker å følge ulike fiskegrupper av Atlantisk laks på gruppenivå gjennom hele
produksjonssyklusen ved å merke fisken ved bruk av anerkjente merkemetoder. De ulike fiskegruppene behandles ellers på måter som ikke nevneverdig avviker fra vanlige betingelser i oppdrettsnæringen. Fisken vil vaksineres med ulike kommersielt tilgjengelige vaksiner med markedsføringstillatelse for Atlantisk laks, i henhold til vaksinenes preparatomtale. Bruken av disse er således ikke søknadspliktig, ettersom dette betegnes som vanlig ikke-eksperimentell klinisk veterinærvirksomhet (i.h.t. Forsøksdyrforskriften §2 ledd 5b). Studiedyrene
ville ha blitt behandlet med legemidler med enten identiske eller med samme indikasjon som
studievaksinene dersom studien ikke var planlagt. Det er ikke planlagt noen diagnostiske prosedyrer som avviker vesentlig fra normal klinisk praksis under normale produksjonsforhold.
Ulike fiskegrupper vil behandles med ulike vaksiner, og eksponeres for de samme miljøbetingelsene under feltforhold. Fisken vil røktes etter standard betingelser.
Effektiviteten av vaksinene mot de sykdommer de er ment å beskytte mot blir undersøkt hvis det skjer et utbrudd av relevant sykdom i.l.a. forsøksperioden. Graden av bivirkninger
undersøkes ved vaksinasjon, ved sjøutsett, ved 6 mnd og 12 mnd etter utsett til sjø.

Forventede skadevirkninger på dyrene:
fisken vil merkes ved fjerning av fettfinne eller kjevebein. Dette er anerkjente metoder for merking av fisk som er allment akseptabelt m.h.t. dyrevelferd. Fisken vil ikke utsettes for andre påkjenninger som avviker fra vanlige betingelser under oppdrett av Atlantisk laks i Norge. Forsøkets belastningsgrad betegnes som mild (i.h.t. Forsøksdyrforskriften vedlegg B, del I andre ledd og del III første ledd punkt 1h) p.g.a. behovet for merking av fisken.

Forventet vitenskapelig eller samfunnsmessig nytteverdi:
Ved å merke fiskene på gruppenivå kan man undersøke om det er forskjeller i sikkerhet og/eller effekt av ulike kommersielt tilgjengelige vaksiner under betingelser relevante for feltforhold i norsk akvakulturnæring. For å kunne gjøre relevante sammenligninger er det viktig å gi fiskegruppene som skal sammenlignes mest mulig like miljøbetingelser, det vil si å ha dem i samme merd.

Hvor mange og hva slags fisk skal brukes:
120 000 Atlantisk laks skal merkes og vaksineres med de ulike vaksinene. Disse fordeles på 4 merder, med ca 30 000 fisk per merd.

3 R's:
Replacement: det er ikke mulig å erstatte merking av fisk for å oppnå formålet med forsøket. For å kunne
undersøke eventuelle forskjeller i sikkerhet og/eller effekt må man gi de ulike gruppene mest mulig like miljøbetingelser, og de må da merkes og holdes i samme merd for relevante sammenligninger.
Reduction: 120 000 Atlantisk laks brukes i forsøket for å mest mulig gjenskape kommersielt relevante forhold.
Refinement: alle prosedyrer utføres så skånsomt som mulig, i henhold til vanlige produksjonsbetingelser.

Fisken merkes og vaksineres under bedøvelse, samt ved håndtering (f.eks. veiing). Fisk som skal prøvetas
avlives med overdose
bedøvelsesmiddel før prøvetagning.