Forsøksdyr: Optimalisering av inngangstørrelse på leppefiskteiner


Godkjenningsdato 17.08.2018

Godkjenningsperiode 28.08.2018-15.10.2018

Fiskeridirektoratet har bestilt forskningsstøtte fra Havforskningsinstituttet for å utrede muligheten for å unngå fangst av fisk av uønsket art og størrelse ved redskapstilpasninger i fiske etter leppefisk.
Det søkes derfor om tillatelse for å utføre forsøk for å finne optimal størrelse på innganger i redskap for fangst av leppefisk for å unngå fangst av stor berggylte samt redusere bifangst av sårbare arter, som kysttorsk og hummer.

For å teste ut effekten av ulike størrelse og utforming på inngangen i forhold til ønsket størrelse på berggylte (kun fange berggylte mindre enn 28 cm), er forsøket planlagt gjennomført i et stort utendørs saltvanns-basseng (mesokosme - 2000m3, se vedlegg). Her etableres en test-populasjoner på 125 berggylte (to forsøk, 250 fisk totalt), som PIT-merkes, størrelsebestemmes og testes for fysisk passeringsmulighet i de ulike inngangstypene (droptest) før utsett i mesokosmet. Vi vil gjennomføre et eksperimentelt fiske med inntill 8 teiner paralellt (to typer innganger), som har påmontert PIT-antenne og video for å kvantifisere individuell kontaktsannsynlig, fangst, rømming og adferd. Dette gjør at vi kan beregne selektiviteten til de ulike inngangstypene med høy presisjon. Ved bruke data på individ-nivå vil vi redusere antall fangstforsøk som må gjennomføres, siden et forsøk på gruppenivå ville gitt lavere presisjon - samt at vi nå kan justere statistisk for individ-effekter.

Forsøket går over fire uker - inkludert to ukers akklimatisering og en to ukers forsøksperiode (8 dagers eksperimentelt fiske, fire dager på hver forsøksgruppe av 125 berggylte) - fisken avlives ved endt forsøk for alder og kjønnsbestemmelse. Det er ingen endringer i merkeprosedyre og forventet påvirkning på fisken fra det tidligere godkjente forsøk med berggylte. Det er ikke ventet noen skadevirkning på dyrene fra fangstsituasjonen - fisken vil maksimalt være fanget i teine i to timer per forsøksreplikat, noe som er mye kortere enn vanlig ståtid i fiskeriet eller annet forsøksfiske (12-24 timer). Fisken vil ellers bli godt foret og ha mulighet til normal livsutfoldelse i et seminaturlig habitat.

Det vil deretter gjøres et komparativt feltforsøk med de to inngangstypene som gav best resultater i mesokosme-forsøket. Dette for å sammenlikne størrelsesseleksjonen som ble beregnet i det kontrollerte forsøket med reelle fangstdata i naturen. Det vil også gi viktig kunnskap om effekten av størrelsen på teineinngang på reduksjon av bifangst av kysttorsk, hummer og andre arter som man vil begrense fangsten av. I dette feltarbeidet vil all fangst registreres og lengdemåles før den settes ut på fangststedet umiddelbart etterpå. Vi betrakter derfor dette som et standard forsøksfiske uten belastning - og anser det dermed ikke er søknadspliktig i seg selv - men det er en viktig del for å verifisere funnene fra det kontrollerte forsøket (som er søknadspliktig). Forsøket og prosjektet avsluttes i 2018 (gitt godkjenning), med målsetning om å gi et konkrete råd til fiskeridirektoratet innen 30. november 2018 på utforming og størrelse på innganger i ruser og teiner som benyttes i fisket etter leppefisk fra 2019. Forsøket har derfor stor og direkte forvaltningsmessig betydning og nytteverdi, og det er planlagt å publisere to artikler i internasjonale, fagfellevurderte journaler.