Forsøksdyr: Optimalisering av vaksiner til laks


Godkjenningsdato 06.09.2018

Godkjenningsperiode 06.09.2018-06.08.2022

Ved å sammenligne effekten av ulike vaksineformuleringer i smittetester med Moritella viscosa håper søker å kunne identifisere det formularet som gir optimal beskyttelse mot vintersår.

Det er søkt om å anvende totalt 4560 laks. Vintersår er en alvorlig sykdom som fører til vesentlig lidelse og tidvis høy dødelighet hos oppdrettslaks. For oppdrettere kan sykdommen bringe store økonomiske tap. Arbeidet med å utvikle vaksiner som har forbedret effekt mot vintersår er derfor av stor samfunnsmessig nytteverdi.

Det eksisterer ikke relevante alternativer som gjør det mulig å evaluere den reelle effekten av vaksiner uten bruk av levende dyr. Det er sannsynlig at forsøksfisken vil bli påført lidelser og at individer vil dø som følge av smittepåføring, og forsøket er derfor klassifisert som «betydelig belastende» i henhold til forsøksdyrforskriften. For å redusere antall dyr som utsettes for unødig lidelse skal innledende pilotstudier sikre at kun egnede vaksinekandidater går videre til mer omfattende forsøk. Smittet fisk som befinner seg i sykdommens terminale fase vil tas ut av forsøket og avlives på human måte, og forsøket vil slik etterstrebe å ikke anvende død som endepunkt. Kravet om raffinering etterkommes videre ved bruk av bedøvelse og smertelindring når dette er relevant, samt ved at fisken har daglig tilsyn og holdes i miljøforhold som tilfredsstiller de artsspesifikke behovene.