Forsøksdyr: Overføring og levendelagring av makrellstørje (Thunnus thynnus)


Godkjenningsdato 27.08.2020

Godkjenningsperiode 01.09.2020-01.09.2022

Formålet med forsøket er å undersøke om overføringskanal mellom snurpenot og transportmerd og mellom transportmerd og lagringsmerd er egnet for overføring av makrellstørje. Metoden er benyttet med stort hell på andre mindre pelagiske arter i Norge, men det er av avgjørende betydning å studere størjeadferd i en fangstsituasjon. Skadevirkning av forsøket anses å være begrenset til kontakt mellom fisken og notmaterialer i noten, overføringskanal og i transportmerd. Slik kontakt vil kunne føre til skader på fisken sitt slimlag og danne grunnlag for infeksjon som igjen kan føre til dødelighet. Dersom dette skjer vil forsøket bli avsluttet. Det er av vesentlig betydning for det gjenåpnede fiskeriet på størje at man får avklart metoder for å oppnå høy kvalitet og fangstkontroll. Videre er det av vesentlig betydning at man starter på arbeidet med å dokumentere alternativer til de metodene som benyttes for eksempel i Middelhavet. Slik dokumentasjon må fremlegges for ICCAT før en eventuell godkjenning av metoder og er forventet å være en omfattende prosess i forhold til regelverksutforming, med store dokumentasjonskrav.
Det skal benyttes inntil 6 tonn med makrellstørje, tilsvarende 25-30 individer. Forsøkets målsetning fordrer bruk av levende dyr. Metoden som benyttes er imidlertid veldokumentert og benyttet på andre arter. Antall fisk er begrenset av tilgjengelig kvote og størrelse på fisk og er i utgangspunktet lavt. Målsetning er å helt unngå skader på fisken som overføres til transportmerd, og forsøket vurderes derfor som lett belastende. Herunder vil hele prosess overvåkes både med visuelle observasjoner, sonar og kameraer. En vil også tilstrebe å overføre få fisk av gangen for derav å ha bedre kontroll og dermed redusere antall forsøksdyr i tilfelle uforutsette hendelser. Dersom fisk kommer i fysisk kontakt med notlin og påføres skader, vil forsøk avsluttes og fisk avlives som i kommersielt fiskeri.