Forsøksdyr: Overvåkning av lakselus på vill laksefisk 2020-2021


Godkjenningsdato 08.05.2020

Godkjenningsperiode 08.05.2020-01.11.2021

Formålet med forsøket er innhenting av data på infestasjonsnivå av lakselus på vill laksefisk langs hele norskekysten. Forsøket er en videreføring av metodikker som tidligere ikke har blitt regnet som søknadspliktig. I overvåkningen av lakselus benyttes tre metodikker, 1. tråling av postsmolt laks i utvalgte fjorder, 2. levendefangst av sjøørret og sjørøye med spesialbygde ruser og 3. utsetting av kultivert laksesmolt i vaktbur i perioder på inntil 14 dager. Det forventes få og kortvarige skadevirkninger på villfisk under og etter levendefangst. Ved bruk av vaktbur står kultivert laks i burene uten å bli tilført for i inntil 14 dager. Utover dette forventes ingen skadevirkninger på fisken. Overvåkningen er av stor betydning i vurderingen av bærekraft i produksjonsområder i forbindelse med trafikklyssystemet. Det fanges inntil 4800 laksesmolt (ofte mye lavere antall) og inntil 10.000 sjøørret/sjørøye i forbindelse med overvåkningen på villfisk hvert år. For å øke den biologiske kunnskapen om lakselus på vill sjøørret, vil vi også pit merke og ta skjellprøver fra sjøørret fanget i enkelte områder, maksimalt 5000. I tillegg benyttes inntil 3000 kultivert laksesmolt i vaktbur hvert år. Det er et mål å erstatte den fysiske overvåkningen av lakselus på vill lakselus med smittemodeller for hele kysten, og det har de siste årene blitt gjort betydelige fremskritt i dette arbeidet. Metodene som benyttes i dag er betydelig forbedret de siste årene i forhold til både datakvalitet og dyrevelferd.