Forsøksdyr: OWItools - Feltforsøk med levende fisk


Godkjenningsdato 30.09.2020

Godkjenningsperiode 30.09.2020-15.01.2021

1 Formål
I et tidligere prosjekt, "KVALISYS", har SINTEF utviklet en sensorpakke (kalt SensorFisk) designet for å sendes gjennom føringssystemer for fisk for å kvantifisere fysiske forhold i ulike typer enheter for føring og behandling av fisk. Sensorfisken måler blant annet støt (akselerasjon) og trykkendringer gjennom rørsystemer for å prøve og gi et bilde av hva laksen utsettes for inne i enheten.
FHF Prosjekt: Standardisert metodikk for kvalifisering av mekaniske avlusningssystemer (KVALISYS)

Hensikten med dette forsøket er å relatere data som samles inn av sensorfisken gjennom en avluser med belastningen en levende fisk opplever. Dette skal gjøres ved å sammenligne støtdata fra sensorfisken med støtdata fra dødfisk og levende fisk under en avlusingsbehandling. Dødfisk og levende fisk vil bli utstyrt med gastriske støtsensorer (akselerometre plassert i magesekken via svelget) ved gjennomkjøringene. Data vil bli sammenlignet med data fra sensorfisken og brukt til a validere/kalibrere sensorfisken som et verktøy for å kunne objektivt dokumentere mekanisk belastning opplever gjennom en avlusingsenhet.

Forsøket er en del av FHF-prosjektet OWITOOLS som blant annet går ut på å kartlegge påkjenningene (trykk og støt) en laks utsettes for under en avlusningsoperasjon eller i daglig drift, og hva slags konsekvenser dette har for laksen med tanke på fysiologi, velferd og stressnivå.
FHF prosjekt: Teknologiske verktøy for objektiv dokumentasjon av velferd hos laksefisk ved håndteringsoperasjoner (OWITOOLS)

2 Skadevirkninger
Forsøket det her søkes tillatelse for er designet for å fremskaffe
kunnskap som vi gi næringen et nytt verktøy i arbeidet med å forbedre og dokumentere utstyr i forbindelse med mekanisk avlusing og rørtransport av fisk. Dette vil igjen gi økt velferd og redusere skader og dødelighet hos oppdrettslaks under rutinemessig utførte operasjoner.

3 Forventet nytteverdi
Skadevirkninger vil være antatt like som en helt ordinær mekanisk avlusningsoperasjon. Det innebærer fare for skjelltap og noe fysisk påkjenning i form av slag, støt og trykk gjennom avlusningsmaskinen. Fisken vil være bedøvd når gastrisk sensor introduseres. Etter avlusning vil fisken bli avlivet umiddelbart.

4 Antall dyr og art
Det er ønskelig å samle inn data fra fisk i forskjellig vektgrupper og gjennom tre forskjellige intensiteter på avlusningsenheten i dette forsøket. Basert på tidligere forsøk er en kommet frem til at det blir nødvendig med et minimum på 20 fisk pr intensitet fordi en erfaringsmessig opplever en del individvariasjon. Med to vektgrupper, tre innstillinger og 20 fisk pr innstilling blir det nødvendig med 120 fisk for å utføre forsøket. Fisken vil bli sendt gjennom avluseren 2 ganger for å undersøke om resultatene er reproduserbare.

5 Hvordan etterleve 3R
Reduksjon er etterlevd ettersom det kun brukes det minimale antallet fisk nødvendig for å utføre forsøket, basert på tidligere erfaring. Erstatning kan dessverre ikke etterleves ettersom fiskens egenvilje ikke kan simuleres. Raffinering av forsøket er etterlevd i form av tidligere forsøk med kun bruk av dødfisk for å få en bedre ide av hvordan dataene ser ut og hvordan utføre forsøket.

Det overordnede målet med prosjektet er å lage en "replace"-enhet i form av sensorfisken for å kunne måle belastning fisk opplever gjennom mekanisk avlusing.