Forsøksdyr: Parasitter på hjernen - et klimaproblem for rein (ReinBrain)


Godkjenningsdato 23.06.2020

Godkjenningsperiode 03.08.2020-30.06.2021

Bakgrunn: Hjernemark er en vidt utbredt parasitt blant rein i Norge og store sykdomsutbrudd er rapportert. Sykdommen forekommer oftest etter varme somre fordi utviklingssyklusen til parasitten er svært temperaturavhengig. Alvorlighetsgraden er også avhengig av høy smittedose - noe varme somre tillater. Med et varmere klima kan vi dermed forvente økt smittepress og sykdomsforekomst. Symptomene hos syke rein er karakteristiske med lammelse, ustøhet, generell svakhet og nedsatt beiteevne.Prognosen er svært dårlige og dyrene vil oftest bli avlivet da de vil være avhengige av langvarig fôring og stell for å overleve og eventuelt bli friske.

Vi har per dags dato ingen gode preventive tiltak mot infeksjon med denne parasitten hos rein. Vi ønsker derfor i dette forsøket å teste ut varigheten av et mulig behandlingsalternativ, det langtidsvirkende parasittmidlet LongRange, på rein.

Formål: Etablere om LongRange har like lang virkningstid hos rein som rapportert hos småfe og storfe
Delmål 1: Etablere hvor lenge preparatet vedblir i serum og avføring etter injeksjon hos rein
Delmål 2: Etablere farmakokinetiske sluttpunkter for LongRange hos rein
Delmål 3: Sammenligne funnene hos voksne dyr og kalver
Delmål 4: Formidling av resultatene

Skadevirkninger: Dyrene vil etter injeksjon av LongRange kunne utvikle en kortvarig vevsreaksjon i området hvor preparatet injiseres. Dyrene vil også oppleve noe stress ved håndtering under blodprøvetaking samt ved intravenøs kataterisering første uken av forsøket.

Forventet nytteverdi: Hvis langtidsvirkningen beskrevet hos storfe og småfe også gjelder for rein kan dette preparatet potensielt brukes til å gi målrettet forebyggende behandling i reinflokker med høy risiko for hjernemarksmitte. Dette kan være et viktig klimatilpasningstiltak som kan være avgjørende for fremtidig økologisk og økonomisk bærekraft hos Norsk reindrift.

Antall dyr og art: Åtte reinsdyr - 4 voksne simler og 4 avvente kalver.

Hvordan etterleve 3R: I oppsettet av dette forsøket har vi fokusert på 3R ved å redusere antall dyr til det minimale akseptable antallet for å måle farmakokinetiske sluttpunkter. Vi har også redusert antall prøvetakinger for å minimere stress. Antall dyr og prøvetakinger er likefullt tilstrekkelig for å sikre gode, relevante og publiserbare resultater. Vi har også fokusert på å minimere stress vha. akklimatisering og at dyrene er vant til håndtering fra før og håndteres av kjent personell med lang erfaring fra reinsdyrhold.