Forsøksdyr: Pharmakokinetiske studier av testkomponenter på laks


Godkjenningsdato 24.02.2020

Godkjenningsperiode 16.03.2020-19.12.2022

Infektive agens kan i enkelte tilfeller være en begrensende faktor i oppdrett av laksefisk, og det kan også være kilde til store velferdsmessige problemer. Komponenter som kan benyttes for å begrense slike agens kan dermed i enkelte tilfeller være av stor samfunnsmessig og velferdsmessig nytte i næringen.

Formålet med forsøket beskrevet i denne søknaden er å teste ut testkomponenter for bruk på laks mot infektive agens. Testkomponentene har blitt screenet in-vitro, og har vist seg å være effektive mot infeksiøse agens. Søknaden beskriver toleransestudie og pharmacokinetiske studier av komponentene i atlantisk laks.

Totalt i dette studiet ønsker vi å bruke 840 laks for å få oversikt over pharmakokinetikk for 12 lovende testkomponenter. Fisken holdes i godkjente forskningslokaler, og under gode betingelser. Vi tilstreber et minimum av fisk i våre forsøk, men som sikrer gode resultater og minimerer risikoen for å måtte gjennta noen forsøk. Alle våre metoder vil følge beskrevne rutiner, og utføres av dokumentert kompetent personell.

Vi forventer ingen belastning på fisken utover selve administreringen av komponentene.