Forsøksdyr: Pilotforsøk for å evaluere immunologisk effekt av sterilfiltrert feces


Godkjenningsdato 08.06.2020

Godkjenningsperiode 08.06.2020-07.06.2024

1 Formål
Pilotforsøk for å evaluere immunologisk effekt av sterilfiltrert fæces etter systemisk administrasjon. Sterilfiltrat som aktiverer immunsystemet etter systemisk administrasjon skal benyttes i senere studier for aktivering av immunsystemet i bakteriefrie mus ved repetert oral dosering. Det er avgjørende viktig for slike forsøk å verifisere in vivo effekt før teknisk vanskelige og ressurskrevende repetert oral dosering av bakteriefrie dyr initieres. Aktivering og modning av immunsystemet i bakteriefrie mus vil gjøre bakteriefrie og gnotobiotiske mus svært viktige som sykdomsmodeller for inflammasjon og/eller immunaktivering, og nærmere studier av hvordan immunsystemet primes av det eksterne miljø.

2 Skadevirkninger
Biologisk aktive signalmolekyler fra mikrobiota (bl.a. LPS) vil være til stede i filtratet. Ikke steril filtrat vil også inneholde levende bakterier. Effekter av signalmolekyler og levende bakterier vil kunne medføre systemiske effekter og kliniske symptomer som indikerer systemisk inflammasjon og uspesifikk infeksjon. Gjennom grundig overvåking og bruk av scoreskjema vil belastningen i begrenses til maksimalt kortvarig moderat smerte, frykt eller annen belastning, eller langvarig mild smerte, frykt eller annen belastning, eller moderat svekkelse av dyrenes velvære eller allmenntilstand

3 Forventet nytteverdi
Priming og modning av immunssystemet i neonatal aldre er svært viktig for den senere funksjon og effektivitet av immunsystemet. Fravær av et modnet immunsystem i gnotobiotiske og bakteriefrie dyremodeller er en betydelig svakhet for bruken av disse viktige dyremodeller. Metoder for utvikling og modning av immunsystemet i bakteriefrie dyr representerer en betydelig forbedring av alle dyremodeller som benytter bakteriefrie og gnotobiotiske dyr. En slik dyremodell vil muliggjøre studier av immunsystemets betydning for en sykdomsprosess under kontrollert tilstedeværelse eller fravær av mikrobiota, og vil dermed kunne bidra til å belyse samspillet mellom mikrobiota og immunsystemet.

4 Antall dyr og art
30 mus

5 Hvordan etterleve 3R
In vitro forsøk med humane blodceller bekrefter immunologisk effekt in vitro av steril filtrat av samme typen som planlegges brukt i gruppe 1. Sterilitet av sterilfiltrat vil verifiseres før in vivo test. Pilotforsøket er nødvendig mhp prinsipiell avklaring av in vivo immunologisk effekt av sterilfiltrat. Antallet dyr er per gruppe og antall grupper er redusert til det absolutte minimum (3 dyr per gruppe). Forsøket utføres trinnvis, slik at immunologiske effekter av antatt mest potente filtrater evalueres først. Dyrene overvåkes nøye og kontinuerlig gjennom de første 8 timer etter injeksjon og deretter 1-2 ganger i døgnet. Observasjoner og tiltak i fht humane endepunkter dokumenteres vha scoreskjema når dyrenes almentilstand avviker vesentlig fra normal.