Forsøksdyr: Pilotforsøk for testing av implantater til hastighetsmåling og logging av adferdsrelaterte og fysiologiske parametere hos oppdrettslaks


Godkjenningsdato 05.05.2020

Godkjenningsperiode 08.05.2020-30.06.2021

Formålet med forsøket er å teste nye biomedisinske, elektroniske implantat ("merker") for oppdrettslaks som kan samle inn data om fiskens svømmehastighet og adferds- og fysiologiske respons i industriell sammenheng.

Måleresultatene ventes å gi ny innsikt i dyrenes adferd og fysiologiske respons. Denne kunnskapen er avgjørende i arbeidet med å bedre fiskens velferd i lakseoppdrettet. Industrielle operasjoner i lakseoppdrett kan betraktes som velferdskritiske ettersom de kan påføre fisken betydelig stress.

Trenging er et eksempel på en slik operasjon hvor fisken holdes i en not ved svært høye tettheter. Dette er en situasjon som ofte forårsaker en fysiologisk respons hos fisken som kan føre til utmattelse (Erikson et al., 2016). Datafangstmetoder for adferd og fysiologisk respons som her er under utvikling og skal testes, vil bidra med nye verktøy og metodikk til vurdering av fiskens velferd under slike operasjoner ettersom teknologien legger til rette for objektiv overvåking av fisken i sann tid. Gjennom tilgjengeliggjøring av slike data kan utvikling av automatiserte varslings- og beslutningsstøttesystemer realiseres og dermed forebygge situasjoner hvor forringet velferd (og muligens forsinket dødelighet) oppstår.

Søknaden omfatter bruk av inntil 15 dyr av arten Atlantisk laks (Salmo salar). Dyrene som inngår i pilotstudien vil gjennomgå et kirurgisk inngrep for implantering av de biomedisinske merkene som vil foregå når fiskene er bedøvd. En uunngåelig skadevirkning på dyrene vil likevel være kortvarig moderat smerte etter det kirurgiske inngrepet.

Det vil ikke merkes flere dyr enn absolutt nødvendig for å teste de nye teknologiene. Metodene for håndtering og merking er testet og mye brukt innen fiskeforsking og er derfor under kontinuerlig forbedring. Vellykkede resultater fra dette pilotstudiet fordrer at fiskens adferd er så representativ som mulig. Dette impliserer et sterkt fokus på fiskens velferd i alt arbeid, og spesielt under håndtering og merking.