Forsøksdyr: Pilotstudie av svømmeatferd og svømmeblærefylling i ny teknologi for semi-nedsenket oppdrettsmerd


Godkjenningsdato 14.05.2020

Godkjenningsperiode 20.05.2020-20.08.2020

1 Formål
Formålet er å undersøke oppdrettslaks sin atferd mot svømmeblærefylling i en semi-nedsenket oppdrettsmerd; hvorvidt fisken vil benytte åpninger som leder til og fra overflaten.

2 Skadevirkninger
Kjente skadevirkninger for laks i nedsenket tilstand er skader på snute gjennom kontakt med not-konstruksjon dersom de holdes for lenge (>3 uker) uten tilgang på svømmeblærefylling.

3 Forventet nytteverdi
Nytteverdien i dette pilotstudie er å innhente detaljert informasjon om laksens atferd relativt til overnevnte merd-teknologi i liten skala og med høy grad av individuell overvåkning før eventuell videre utvikling mot større skala.

4 Antall dyr og art
I forsøket vil det inngå 500 atlantiske laks av snittstørrelse 1.5 kg ved start av forsøk.

5 Hvordan etterleve 3R
Forsøket utføres i minst mulig merdstørrelse som er relevant for den overnevnte problemstilling, og således med minst mulig gruppestørrelse som er nødvendig for å oppnå relevant stimatferd hos laksen. Varighet av forsøket er satt til å besvare problemstillingen innen tiden laks normalt takler å være nedsenket uten å påføres forringet velferd.