Forsøksdyr: Praktisk trening på blodprøvetaking av sau


Godkjenningsdato 26.02.2020

Godkjenningsperiode 02.03.2020-01.03.2024

I studentkurset "Småfesykdommer og besetningsmedisin" undervises det i de vanligste sykdommene hos sau og lam. En viktig del av kurset er praktisk trening i sauefjøset der studentene får opplæring i håndtering av sau, klipping av klauver, vurdering av jurhelse, holdvurdering og klinisk undersøkelse av sau og lam. I denne forbindelse ønsker vi også at studentene skal få praktisk opplæring i hvordan man tar blodprøve fra voksen sau. Den praktiske undervisningen integreres med teori knyttet til vurdering av blodprøvefunn, sykdomslære, blodutstryk og viktige pre-analytiske faktorer knyttet til blodprøvetaking. Saueflokken på NMBU Høyland på ca. 180 vinterfôra sau benyttes og hver student vil ta blodprøve fra to sauer. Med 80 studenter hvert år vil det si bruk av 160 sau hvert år. Det søkes om tillatelse i fire år, noe som medfører bruk av til sammen 640 dyr i denne perioden. Det forventes svært liten ubehag for sauene. Sauene grupperes etter antall studenter og det brukes merkestift slik at det ikke tas blodprøve fra samme sau flere ganger. Studentene får trening i korrekt håndtering av sau før blodprøvene tas for å redusere stress. Vi anser den totale belastningen for hver sau som svært lav, men at nytteverdien for hver student som svært stor. Praktisk blodprøvetaking innebærer korrekt håndtering av sau og riktig vinkel på hodet, stemming og palpering av blodkar, og korrekt utførelse ifm. med selve uttaket av blod. Vi mener at disse faktorene er vanskelig å erstatte uten bruk av levende dyr. Det vil alltid være to veterinærer tilstede i fjøset for å veilede og sikre dyras velferd. Dette omsøkte antall sau ansees som et minimum for at studentene skal lære seg praktisk blodprøvetaking på sau.