Forsøksdyr: Proteinverdi av surfôr til melkekyr


Godkjenningsdato 18.11.2020

Godkjenningsperiode 07.12.2020-31.03.2021

Det er et overordna mål å øke andelen norsk fôr i rasjoner til melkekyr. Tørrstoffet i gras inneholder normalt 14-15 % protein og surfôr av gras utgjør en stor andel av proteinet til norske melkekyr. Proteinkvaliteten i surfôret er avhengig av ensileringsprosessen. Dårlig konservert surfôr gir økt tap av protein. Godt ensilert gras gir grunnlag for god proteinutnytting gjennom redusert nedbrytning av fôrprotein og økt mikrobiell proteinsyntese i vomma. Dette vil gi økt andel aminosyrer absorbert i tarm (AAT) som er målet på proteinkvalitet av fôr til drøvtyggere. Forsøket inngår som en aktivitet i prosjektet «Forage preservation for premium protein quality (EngProt)» (NRC 303545), som er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU, NIBIO, Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF), TINE, ADDCON, Sveriges landbruksuniversitet (SLU) og Aarhus universitet (AU). Hensikten er å undersøke AAT-verdien av sterkt og restriktivt fermentert grassurfôr til mjølkekyr. I tillegg til vanlig registrering av fôropptak og produksjon er det planlagt uttak av blodprøver fra coccygeal vene/arterie for analyse av aminosyreprofil i plasma. Disse prøvene vil gi viktig tilleggsinformasjon med hensyn på forsøksspørsmålet og kan ikke kan oppnås ved alternative metoder.

Det vil bli benyttet 48 mjølkekyr i forsøket. Antall dyr er redusert til et minimum basert på styrkeberegninger og tidligere erfaring med denne type forsøk.Det vil bli tatt to blodprøver fra hvert dyr. Erfaringsmessig er uttak av blodprøver fra coccygeal vene/arterie lite stressende for dyrene. Det er ikke forventet noen komplikasjoner i tilknytning til prøvetakingen.

Forsøket skal gjennomføres i FORMEL-Fjøset, som er Felleskjøpets forsøksgard. Fjøset er et moderne forsøksanlegg med fasiliteter tilnærmet analogt med Senter for husdyrforsøk (SHF) på NMBU. FORMEL-fjøset er ikke godkjent som egen forsøksdyravdeling og det søkes derfor om feltforsøk under overoppsyn av ansvarlig forsker ved NMBU. Dyrene vil være i sine naturlige omgivelser og røktet av den faste staben gjennom hele forsøksperioden. Blodprøvene vil bli tatt av person med godkjenning for dette.