Forsøksdyr: Redningsaksjonen for Vosslaksen - bruk av Floy- og PIT-merker på tilbakevandret laks og sjøaure (copy)


Godkjenningsdato 26.04.2018

Godkjenningsperiode 26.04.2018-26.04.2020

Redningsaksjonen for Vossolaksen har som målsetning å reetablere en livskraftig og høstbar bestand. Det er derfor avgjørende å ha et mål på antallet laks som vandrer tilbake til elva for å vurdere dette opp mot antatt gytebestandsmål for å sikre full rekruttering. Kunnskap om bestandsstørrelsen er også nødvendig for å vurdere behovet for videre tiltak inkludert kultiveringstiltak basert på tilbakeføring av materialet fra genbanken, og ved vurderinger av om bestanden er stor nok til å tåle beskatning. Med samme bakgrunn som ovenfor ønsker vi også å få et bestandsestimat for sjøaure for å få kunnskap om behov for kultiveringstiltak parallelt med kultiveringstiltak for laksen. Med denne bakgrunn ønsker vi å merke opptil 1000 tilbakevandret laks og 500 sjøaure innfanget i kile- og sittenøter ved bruk av Floy- og PIT-merker i hvert av årene 2018 og 2019, tilsammen 2000 laks og 1000 sjøaure over en periode på 2 år. Hensikten med forsøket er å oppnå et mål på hvor mange laks og sjøaure som gytevandrer opp i Vossovassdraget ved bruk av et bestandsestimat basert på fangst, merking og gjenfangst av merket laks og aure. Floy-merkene vil vi bruke for at fiskere i fjorden og forsøksfiskere i elven lett kan registrere merket fisk ved ytre kjennetegn. PIT-merkene vil vi bruke for å kunne registrere laksen ved flere stasjoner uten å håndtere den (antennesystem), samt å skaffe oss erfaring for å kunne gå over fra Floy til PIT i fremtiden. Fisken vil bli merket med Floy- og PIT-merke under samme håndteringsprosess.