Forsøksdyr: Redningsaksjonen for Vossolaksen - bruk av bur med laksesmolt for mål av påslag av lakselus


Godkjenningsdato 02.05.2018

Godkjenningsperiode 02.05.2018-01.12.2019

Redningsaksjonen for Vossolaksen har som målsetning å reetablere en livskraftig og høstbar bestand i Vosso ettersom storlaksstammen forsvant på slutten av 1980-tallet. Angrep av lakselus er en av de trusselfaktorene det fokuseres på i arbeidet med å reetablere laksestammen i Vossovassdraget. Vi ønsker å plassere ut 20 faststående bur med ettårig laksesmolt fordelt i de ytre fjordene Hjeltefjorden, Herdlefjorden og Radfjorden over en periode på 3 uker. I hvert bur ønsker vi å ha 15 smolt i hvert av årene 2018 og 2019, noe som gir totalt 600 smolt over en periode på to år. I tillegg vil vi plassere 20 bur med samme metode om høsten (totalt 600). Dette er for å kunne teste treffsikkerheten til lusemodeller som predikerer påslag av lus.

Burene vil bli plassert i de to øverste metrene av vannsøylen hvor det er mest sannsynlig at den ville laksesmolten vandrer og hvor en kan forvente påslag av eventuelle infektive stadier av lakselus. Formålet med å plassere ut bur med laksesmolt er å få et relativt mål på tilstedeværelse av laskelus i utvandringssruten for smolten. Burene vil overvåkes underveis med tanke på forankring, begroing, dødelig og abnormal adferd hos smolten. Forsøket klassifiseres som lett belastende og det er ikke forventet vesentlige skader som følge av lusepåslag på smolten i løpet av utsettingene. Dette er basert på tidligere års erfaringer med tilsvarende forsøk.