Forsøksdyr: Reduksjon av lakseluspåslag ved tilsetting av mikroalger og marine oljer i fôr til laks


Godkjenningsdato 16.08.2018

Godkjenningsperiode 16.08.2018-15.09.2019

Lakseoppdrett en viktig for norsk økonomi og samfunnsindustri. Nivåene av lakselus i oppdrettsanlegg er stadig økende og fører til store økonomiske tap for næringa. i dette prosjektet ønsker vi å se på en mulig løsning for å redusere og minimisere lakselus som et ledd i økt fokus på nye forebyggende metoder mot lakselus.
Totalt 450 laks skal i dette forsøket fôres med tre ulike forsøksdietter inneholdende mikroalger og marine oljer + en kontrollgruppe. De skal fôres over en periode på 60 dager, før de skal smittes med lakselus (Lepeophtheirus salmonis) under kontrollerte betingelser. Dette for å se på eventuelle effekter av diett på lusepåslag. Fisken smittes med en dose tilsvarende 10 lus pr fisk, og forsøket avsluttes når lusa når siste fastsittende stadie (Chalimus 3/4). Fisken vil da avlives med overdose benzoak og telles for lus.