Forsøksdyr: Ryggmargsskademodeller hos gnagere for å teste nye behandlinger


Godkjenningsdato 28.02.2018

Ryggmargsskader rammer hardt både pasienten, pårørende og samfunnet. Skaden gir en varierende grad av tapt forbindelse mellom hjernen og ryggmargen distalt for skadestedet, og derved tapt funksjon i muskler og indre organer. Livskvalitet blir sterkt forringet, og fordi pasienten kan leve i flere tiår med skaden, er samfunnskostnadene i form av tapt arbeidskraft og rehabiliteringskostnader enorme. Idag finnes det ingen effektiv terapeutisk behandling. Ryggmargsskadeforskning har derfor blitt et høyt prioritert forskningsfelt internasjonalt. Som ledd i denne viktige forskningsinnsatsen har vi tidligere etablert en ryggmargskademodell hos nyfødte mus. Nyfødte mus ble valgt fordi skader som oppstår i ung alder ledsages av en bemerkelsesverdig stor grad av spontan funksjonsgjenvinning, noe som ikke skjer hos voksne. Vi ønsker derfor å karakterisere de molekylære og cellulære mekanismene som ligger til grunn for denne spontane funksjonsgjenvinningen, med sikte på å forsøke å utnytte de samme mekanismene for å fremme funksjonsgjenvinning hos voksne - også hos menneske.
Modellen innebærer en kompresjonsskade utført på anestiserte, nyfødte mus ved hjelp av en modifisert aneurysme-klemmer (FOTS ID 4591, 2012-2016; Boulland et., 2013; Züchner et al., 2016, 2017; Chawal et al., 2017). FOTS ID 4591, som ga tillatelse til å etablere modellen, nærmer seg sluttdato. Modellen har vist seg å ha forskningsverdi, og vi ønsker å utvide FDU-godkjenning til å omfatte tilleggsmetoder som berører ulike potensielle behandlingsformer og for å muliggjøre sammenligning av skader som oppstår i ung og voksen alder. Vi sender derfor inn denne nye FOTS-søknaden for å sikre at denne forskningen kan fortsette. For å øke overføringsmuligheter til voksne stadier, og derved øke translasjonsverdien (på lengere sikt ønsker vi å etablere kliniske forsøk på ryggmargskadde mennesker) utvider vi søknaden til å omfatte voksne mus og rotter, som begge allerede innegår i internasjonalt godkjente ryggmargsskademodeller med mye tilgjengelig litteratur og kunnskap om anestesi-, kirurgi- og analgesiprosedyrer (se Glover, 2011, og Krucoff et al 2016, for en oversikt).