Forsøksdyr: SalmonInsight Mesocosm


Godkjenningsdato 17.06.2020

Godkjenningsperiode 18.06.2020-18.01.2021

1.Formål:
Hensikten med forsøket er å undersøke om sensormerker i fisk kan brukes til å måle stress og velferd hos oppdrettslaks i merd, og om måleverdiene kan korreleres med stressverdier fra fysiologiske målinger basert på blodprøver.

Prosjektresultatene skal muliggjøre observasjon og overvåkning av fysiologisk tilstand og stressrespons hos oppdrettslaks ved hjelp av ʺstate-of-the-artʺ sensorer som festes på/inni fisken. Et slikt varslingssystem kan oppdage stress/avvik i fiskens fysiologiske tilstand på et tidligere tidspunkt enn konvensjonelle metoder under ulike operasjonelle prosedyrer i havbruk. Dette kan tillate tidlig iverksettelse av tiltak for å forbedre velferden til fisken, noe som bidrar til at en i større grad kan unngå at operasjoner i havbruk medfører uønskede bivirkninger som kan føre til redusert velferd og økt dødelighet.

2.Skadeinvikninger:
Forsøket er forventet å medføre at fisken vil oppleve kortvarig moderat smerte i en kort stund etter de kirurgiske inngrepene nødvendige for å utstyre fisken med merker.

3.Forventet nytteverdi:
Prosjektet skal øke kunnskapen om og utvikle telemetribaserte metoder for kontinuerlig overvåkning av fisks fysiologiske tilstand og atferd i sanntid. Slike nye metoder og den generelle kunnskapen som genereres i prosjektet vil ha stor overføringsverdi for hele oppdrettsnæringen både i Norge og internasjonalt.

4.Antall dyr og art:
Forsøk skal gjennomføres med totalt 286 atlantiske laks (Salmo salar)

5.Hvordan etterleve 3R:
Prosjektresultatene vil bidra til å redusere behovet for bruk av forsøksdyr i oppdrettsforskningen via kontinuerlig sensormåling som resulterer i flere datapunkter per individ istedenfor gjentatt dødelig prøvetaking.
Valg av sensorer og kirurgisk inngrep er basert på resultater fra et vellykket pilotforsøk som ble gjennomført med lavt antall fisk i 2019 (FOTS ID 18431). Dette medfører at antall fisk benyttet i det omsøkte mesokosmosforsøket kan reduseres betydelig.