Forsøksdyr: Screening of biomarkers


Godkjenningsdato 10.10.2018

Godkjenningsperiode 15.12.2018-01.05.2019

Smitteforsøk med Aeromonas salmonicida for å igangsette en akuttfase - og stressrespons hos forsøksfisk. Blod - og organprøver skal brukes for å etablere en immunoassay for måling av biomarkører for helse og velferd hos laksefisk.

Antall fisk og art: 300 Atlantisk laksesmolt

Forsøket er av vitenskapelig og på sikt samfunnsmessig nytteverdi.

Forsøket er betydelig belastende. Humane endepunkter vil bli benyttet. Forsøket varer 6 dager.