Forsøksdyr: Sikkerhetsstudier av vaksine mot Patogen L


Godkjenningsdato 30.09.2020

Godkjenningsperiode 01.09.2020-01.06.2021

Hensikten med forsøkene er å dokumentere sikkerhet av vaksine mot Patogen L.

Belastningen fisken utsettes for utgjøres i all hovedsak av håndteringen i forbindelse med bedøvelse, vaksinering og prøvetagning. Det antas at fisken ikke vil oppleve smerte eller ubehag utover bedøvelsen. Forsøket er kategorisert som lett belastende i.h.t Forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 1f, ettersom vaksinene som undersøkes og volumet som administreres kun vil ha mild påvirkning på dyret.

Sykdom forårsaket av Patogen L forårsaker store dyrevelferdsmessige konsekvenser for oppdrettsfisk, og stor samfunnsøkonomisk påvirkning ved økonomiske tap. Forebygging av sykdommen gjennom utvikling av effektive vaksiner vil ha stor betydning både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk.

Det søkes om å bruke inntil 2440 Atlantisk laks til dette arbeidsprogrammet.

ERSTATNING: regulatoriske krav for dokumentasjon av legemidler gjør at man må dokumentere sikkerhet av vaksine i den arten som skal beskyttes.
REDUKSJON: antall dyr som brukes i hvert forsøk bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign. Power-analyse benyttes for å bestemme antall fisk per forsøksgruppe, og antall grupper bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign.
FORBEDRING: all forsøksfisk holdes innenfor standard oppdrettsbetingelser, og det antas at fisken ikke vil oppleve smerte eller ubehag utover bedøvelsen i forbindelse med merking, vaksinering og prøvetaking. Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av skadelidende fisk) sikrer at fisk med uforutsett skade eller sykdom ikke lider i utrengsmål.