Forsøksdyr: Smitteforsøk med Yersinia Ruckery på lakseygel behandlet med probiotiske bakterier


Godkjenningsdato 20.06.2018

Godkjenningsperiode 20.06.2018-30.10.2018

Dette er en videreføring av forsøk 13708 der vi testet ulike probiotiske bakterier på lakseyngel. I forsøket ble 1200 yngel fordelt på 12 grupper (6x2). Disse ble badet i ulike bakterieløsninger og med enkle eller gjentatte bad. Det var også to ubehandlede kontrollgrupper. Fisken har blitt veid, målt og scoret over et tidsintervall på 120 dager, og det har vært tendens til vektforskjeller blant gruppene. Det har ikke vært noen naturlig sykdom eller dødelighet i gruppene.
Vi ønsker nå å gjenbruke fisken og utvide forsøket med indusert smitte i form av bad.
Fisken vil overføres til smitteavdeling, og fortsette i oppsett med de samme akvarier som er benyttet i 13708. Smitte vil foregå ved at vanntilgangen i akvariet stoppes, og vannstanden senkes til 25 liter mens oksygen tilsettes ved hjelp av pumpe. Smitteløsningen vil så helles direkte i karet, fisken vil gå i løsningen i 20 minutter før vanntilførselen igjen vil settes på. Det er ønskelig å gjennomføre et pilot forsøk der vi vil smitte 6 fisk med ulike konsentrasjoner i et separat akvarium for å finne optimal mengde bakterier for å få optimal dødelighet i forsøket. Disse fiskene vil bedøves i Benzoak etter anbefalt dosering for deretter smittes intraperitonealt.
Bakterien som skal benyttes i forsøket er Yersinia Ruckery som forårsaker Yersiniose også kalt Rødmunnsjuke hos en rekke ulike fiskearter. Sykdommen er hovedsakelig kjent som et patogen for laksefisk og da særlig laks og regnbueørret.Sykdommen forekommer i dag både i ferskvann og i sjøvann og tap knyttet til sykdommen har vært jevnt økende de siste årene. I ferskvann kan sykdommen forårsake svært stor dødelighet på liten yngel og gi gjentatte utbrudd på samme fiskegruppe fra startfôring til utsett i sjø. Sykdommen representerer i dag en stor utfordring for norsk oppdrett av laks. Vi ønsker med dette forsøket å se om behandling med probiotiske bakterier kan begrense tap til denne sykdommen samt se på vekst og utvikling i populasjonen.