Forsøksdyr: Startfôringsforsøk med rognkjeks for å karakterisere effekt av fôrregime på kvalitet av yngel


Godkjenningsdato 20.06.2018

Godkjenningsperiode 01.08.2018-01.10.2018

Forsøket skal belyse levedyktighet til rognkjeksyngel og karakterisere effekt av startfôringsregime på levedyktigheten. Det forventes ikke mere skadevirkning på fisken enn det den opplever i ordinær oppdrettssituasjon. Behandlingene skal velges helt tilsvarende med hva som brukes ordinært i oppdrett. Og effektene av de behandlingene skal karakteriseres i systematiske forsøk. Derfor vil forsøket ha stor nytteverdi for oppdrettsbransjen ved at det kan velges startfôringsregimer som gir god yngelkvalitet og dermed god levedyktighet av yngelen.
Det skal brukes så få fisk som mulig i disse forsøkene, både for å gjøre forsøket kvalitetsmessig bra, gi godt resultat og for å gi minimalt belastning på fisken i hele forsøket.
I dette forsøket skal effekt av mulige startfôringsregimer for produksjon av rognkjeks karakteriseres med hensyn på overlevelse og vekst i selve yngelproduksjonen og videre effekt på kvalitet av den ferdig produserte yngelen. De aktuelle startfôringsregimene som skal studeres er bruk av levendefôr; Artemia og copepoder før larvene overføres til formulert fôr. Selve startfôringsforsøket skal gå i 30 dager (10°C). Hypotesen er at kvaliteten av startfôringsregimet vil både gi effekt på overlevelse-vekst og vitalitet (kvalitet) til yngelen. Dette vil så ha betydning for hvordan fisken senere overlever utsett i merd.
Karakterisering av kvalitet (vitalitet) planlegges å gjøres ved avslutning av startfôringsforsøket, dag 30. Den eksperimentelle behandlingen skal simulere det som fisken vil oppleve i senere oppdrettssituasjon. Stressbelastning, som skal etterligne pumping og transport er brakkvannsbehandling og risting. Det skal benyttes 360 rognkjeks i forsøket. 30 fisk skal tas ut fra hvert startfôringskar (3 startfôringsbehandlinger med 4 paralleller).

Denne behandlingen er direkte relevant for bruk av rognkjeks i oppdrettsbransjen. Forsøket vil belyse levedyktighet til rognkjeksyngel og vil belyse hvilke startfôringsregimer som er best fôr fisken. Det forventes ikke mere skadevirkning på fisken enn det den opplever i ordinær oppdrettssituasjon. Ved en økt dødelighet vil behandlingene stoppes og fisken overføres til normale betingelse r i startfôringskarene.
Både starfôringsforsøket med de 3 fôringsregimene og evaluering av kvalitet av ferdig produsert yngel, er viktig for at akvakulturnæringen skal lage protokoller for å produsere best mulig robust yngel som vil gi god overlevelse og fiskevelferd av rognkjeks i senere bruk i fiskemerd. Dette er viktig både for næringen og for samfunnet som sådan. Forsøket ha stor nytteverdi for oppdrettsbransjen og resultatene skal tilkomme næringen direkte, da en rognkjeksoppdretter er interessent i forsøkene. I tillegg vil forsøket være eksperimentelt arbeid for 2 MSc studenter og forsøket og resultatene vil være direkte relevant for deres kompetanse. Disse kandidatene vil være tilgjengelige for næringen etter ferdig utdannelse.
Det skal brukes så få fisk som mulig i disse forsøkene, både for å gjøre forsøket kvalitetsmessig bra, gi godt
resultat og for å gi minimalt belastning på fisken i hele forsøket.

Startfôringsforsøket planlegges gjennomført i august 2018, og selve testen skal gjennomføres på slutten av august.