Forsøksdyr: Stressless


Godkjenningsdato 17.12.2020

Godkjenningsperiode 01.02.2021-01.05.2021

1 Formål
Vi vil teste en ny funksjonell komponent i fiskefôr som forventes å minske de negative fysioloigske konsekvensene av akutt og kronisk stress. Vi ønsker videre å finne optimal dosering av komponenten i fiskefôret.

2 Skadevirkninger
Dyrene skal pit-tagges, noe som vil medføre noe belastning. I løpet av forsøket vil forsøksdyrene oppnå relativt høy tetthet i karene, noe som kan føre til kronisk stressbelastning. Denne belastningen anses som lett da tettheten vil øke svært gradvis og laks har tidligere vist god tilvenningsevne til slike forhold, med relativt lave stressresponser. I tillegg skal fisken gjennomgå en episode med akutt stress, der vannstand i karene reduseres ned til ca 30 cm dybde. Dette bil medføre en frykt/stressrespons i fisken, varigheten på denne skutte stress-delen vil bli på 30 minutter, hvoretter vannstanden vil økes igjen. Fra tidligere publiserte forsøk vet vi at slike akutte stress behandlinger vil forårsake en stressrespons med økt kortisol-nivå over de neste 24 timene. I og med den relativt korte varigheten anser vi belastningen i den akutte stress delen for lett/moderat, det forevntes ikke dødelighet eller varig redusert helsetilstand etter stress-episoden.

3 Forventet nytteverdi
Hypotesen i forsøket er at komponenten i fôret vil kunne bistå fisken med å håndtere det økte oksidative stresset som oppstår ved kronisk og akutt stress, noe som vil motvirke lipid oksidasjon og utarming av vitamin E og dermed redusere de negative biologiske effektene av stress (vitamin E beskytter fosfolipidene i cellemenbranene mot peroksyl redikale forbindelser -som økes ved stress). Vi forventer å finne rett dose av komponenten som kan tilsettes i fôr for å bistå fisken til å håndtere stress. Både kronisk og akutt fortetting er industrielt relevante stressbringende hendelser for laks.

4 Antall dyr og art
Atlantisk laks, 16 kar med 160 fisk per kar, samt en startprøve på 10 fisk =2560 fisk

5 Hvordan etterleve 3R
Forsøket er i stor grad knyttet opp til at fisken skal ha en moderat til høy biomasse, for å kunne indusere moderat kronisk fortettings-stress. Ved å redusere vannet i karene fra 1000 L reduserer vi antall fisk vi trenger per kar for å oppnå ønsket tetthet.

Fôrene skal kjøres i triplikate kar, noe som er minimum for å oppnå gode resultater etter stressforsøket; for å hindre effekt av repetitivt stress ved prøvetaking etter den akutte stressperioden skal kun 1 kar per fôrkode prøvetas hhv 1,6 og 24 timer etter vannsenkningen (=3 kar per diett).

I tillegg trengs et kar per fôrkode som ustresset kontrollgruppe. Fisken vil pit-tagges for å bedre kunne utnytte data fra de ustressede kontroll-karene (1 per diett), ved at vi kan regne individuelle vekstparametre. Uten pit tagging måtte vi hatt flere kar (+2 ustressede kar per diett =8 ekstra kar og dermed 1280 flere fisk.)

Vi ønsker å finne rett tilsetningsnivå av fôrkomponenten, og ønsker derfor å kjøre en kontroll sammen med 3 ulike doser, dermed 4 testkoder totalt. Tre doser er minimum for å kunne se etter dose respons/regresjoner i parametre oppnått i forsøket.