Forsøksdyr: Sykdomsresistens mot og IPN i lakseyngel


Godkjenningsdato 14.12.2020

Godkjenningsperiode 01.01.2021-15.05.2021

Forsøkssammendrag:
Forsøkets formål er å kartlegge genetisk mottagelighet for to IPNV-isolater i avkom 1100 familier av atlantisk laks. Resultatene skal brukes i avlssammenheng for å kunne velge ut individer med høy motstandskraft mot sykdom. Et nytt feltisolat av IPNV som har skapt høy dødelighet i felt ønskes testet.
Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av yngel vil bli syke og dø. Ved observasjon 2 ganger daglig vil yngel som har symptomer på sykdom tas ut av testen, avlives og registreres som dø. Antatt skadevirkning er moderat til sterk.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. Man vil lete etter genetiske markører i vevsprøvene. En fisk som er mer robust mot sykdommen vil være samfunnsmessig nyttig.
6000 lakseyngel vil inngå i forsøket.
Antall dyr i testen er basert på statistiske beregninger og erfaringer basert på vevsprøver tatt i tidligere forsøk. Observasjon av fisk to ganger per dag vil føre til at syke individer blir tatt ut på et tidlig stadium. Andre miljøforhold er tilpasset arten.

 

Begrunnelse for etterevalueringen

Mattilsynet er forpliktet etter regelverket til å etterevaluere alle forsøk som er betydelig belastende for forsøksdyrene.

Etterevaluering

Mattilsynet får opplyst at smitteforsøket ble gjennomført som planlagt i løpet av første halvår 2021. Resultatene fra de genetiske undersøkelsene ble gjennomført av oppdragsgiver på et senere tidspunkt og vi har ikke tilgang til disse. Mattilsynet forventer at forsøket gir genetisk informasjon som kan benyttes til å avle fram mer laks som er mer motstandsdyktig mot sykdom forårsaket av infeksiøs pankreasnekrose virus.

I forsøket ble det totalt benyttet 5907 dyr. Det var 817 som døde og ble utsatt for en betydelig belastning. Resterende antall dyr ble moderat belastet.

Genetiske undersøkelser må bekreftes jevnlig i smitteforsøk med levende dyr og forsøksdesignet blir kontinuerlig evaluert for å benytte lavest mulig antall dyr fra hver familie.