Forsøksdyr: Sykdomsresistens mot PD i lakseyngel mhp genetisk motstandsdyktighet mot PD.


Godkjenningsdato 23.03.2018

Godkjenningsperiode 15.04.2018-01.08.2018

Smittetest for å kartlegge genetisk mottakelighet mot PD i inntil 4500 Atlantisk laks. Testen gjennomføres in vivo med en etablert smittemodell der parr som er holdt i et tilkoblet kar og i.p.-smittet med PD-virus utgjør smittekilden.
Forsøkssammendrag:
Forsøkets formål er å kartlegge genetisk mottagelighet mot Pankreas disease i 4500 lakseyngel med ulik genetisk opprinnelse. Resultatene skal brukes i avlssammenheng for å kunne velge ut individer med høy motstandskraft mot sykdom.
Forsøksdyra vil utsettes for eksperimentell smitte og en andel av yngel vil bli syke og dø. Ved observasjon 2 ganger daglig vil yngel som har symptomer på sykdom tas ut av testen, avlives og registreres som dø. Antatt skadevirkning er moderat til sterk.
Resultatene har både vitenskapelig og samfunnsmessig nytteverdi. Man vil lete etter genetiske markører i vevsprøvene. En fisk som er mer robust mot sykdommen vil være samfunnsmessig nyttig.
4500 lakseyngel og 100 lakseparr vil inngå i forsøket.
Antall dyr i testen er basert på statistiske beregninger. Observasjon av fisk to ganger per dag vil føre til at syke individer blir tatt ut på et tidlig stadium. Andre miljøforhold er tilpasset arten.