Forsøksdyr: Undersøke smertereaksjoner hos laks ved eksponering til vanntemperaturer fra 0 til 40°C


Godkjenningsdato 15.03.2018

Godkjenningsperiode 16.03.2018-15.07.2018

Oppvarmet vann blir brukt til avlusning av laks i kommersielt oppdrett. For å svare på om laks oppfatter eksponering til oppvarmet vann som smertefullt, og hvilke skader det påfører laksen, ønsker vi å utføre to forsøk. Forsøk 1 – Smerte: Postsmolt laks av relevant størrelse (~1 kg) blir enkeltvis håvet oppi et behandlingskar og adferdsrespons registrert. For hver sjette observerte fisk vil eksponeringstemperaturen økes med 2 grader til vi ser en tydelig endring fra normal stress adferd pga. håving til nytt kar til panikkadferd eller paralyse pga. smerte. Hvis 3 fisk på en gitt temperatur har vist kraftig respons vil forsøket avbrytes for den temperaturen. For å dekke det kritiske temperaturintervallet best mulig vil da temperaturen bli senket en grad og maks 6 nye fisk bli eksponert. Siden det er kjent at temperaturer på over 43 °C gir vevskade på regnbueørret, vil vi uansett ikke gå over en behandlingstemperatur på 40 °C. For hver fisk vil vi fortløpende registrere pustefrekvens (hvis mulig), adferd, og tid til eventuelt panikkadferd eller paralyse. Fisken vil bli håvet ut når kraftig atferd oppstår, eller etter maks 5 minutter, og umiddelbart avlivet i et bedøvingskar. Forsøk 2 – Skader: For å undersøke om kommersiell relevant eksponeringstid fører til skader vil 50 individer bli dyppet i 34 °C (per nå maks tillatte temperatur) vann i 30 sek (eksponeringstid i kommersiell behandling) og deretter overført til nytt kar med akklimeringstemperaturen på 8 °C. Kontrollfisk vil være 50 individer eksponert på samme måte men i 8 °C i 30 sek. 25 individer fra hvert gruppe vil bli undersøkt for skader på slim, øye, gjeller, thymus, fysostom, hjerne og indre organer 1 time etter eksponering, og de resterende individene 1 uke etter eksponering. Totalt antall dyr vil da være maks 184, hvorav 84 brukt til smerteundersøkelser og 100 til skadeundersøkelser.

De 3R'er: Replacement: Siden smerte er en subjektiv opplevelse som vi antar best kan kvantifiseres via atferd er det ikke mulig å erstatte levende dyr i dette forsøket; Reduction: Maks 6 individer per eksponeringstemperatur i forsøk 1, ved temperaturer som indikerer smerte vil maks 3 fisk bli brukt; Refinement: Eksponeringstid for atferdsobservasjoner vil være maks 5 minutter, kortere hvis atferden indikerer smerte.