Forsøksdyr: Undersøkelser av vandringsatferd til gytelaks i et vannkraftregulert vassdrag ved bruk av akustisk telemetri


Godkjenningsdato 23.05.2018

Godkjenningsperiode 01.06.2018-30.11.2019

Elvekraftverk frafører vann fra deler av det naturlige elveleiet. Dette får betydning for gytelaksens vandring oppover elva både i områdene med fraført vann, i områdene der vannet føres tilbake til elva og selve vannkraftdemmningen. I dette forsøket ønsker vi å undersøke fiskens atferd i en slik elvestrekning samt teste ut tiltak som leder fisken uhindret forbi slike områder. Tiltak i form av vannslipp og ulike fysiske strukturer som laksetrapper er etablert i et betydelig antall vassdrag i Norge, men effekten av tiltak er ikke tilstrekkelig dokumentert og vil kunne variere betydelig mellom ulike lokaliteter.

Det er avgjørende for laksen å nå gyteområdene til rett tid og det er derfor svært viktig å undersøke hvilke tiltak som gir best effekt. Det er i tillegg knyttet store økonomiske utgifter til flere av disse tiltakene som bla. omfatter slipp av vann utenom vannkraftturbinen. Ved å undersøke vandringsatferd til laks vil en få dokumentert eventuelle endring i vandringsatferd samt tallfestet en eventuell forsinkelse i oppvandringen og relatere dette til påvirkningene fra vannkraftreguleringen og effekten av tiltak. Resultater fra et slikt forsøk vil være overførbare til liknende problemstillinger i en rekke andre regulerte vassdrag i Europa og Nord-Amerika.

Det søkes om å merke 200 vill Atlantisk laks (1-15 kg) med akustiske merker fordelt på to oppvandringssesonger (2018 og 2019). Vi vet at vannføring og temperatur varierer mye mellom år og ønsker derfor å gjennomføre studien over to oppvandringssesonger for å få et representativt utvalg. Andre studier har vist at laks viser stor individuell variasjon i oppvandringsatferd. Vi mener derfor 100 laks per sesong vil gi et godt bilde av denne variasjonen. Samtidig ønsker vi å undersøke variasjon i atferd mellom fisk som ankommer elva tidlig i sesongen mot fisk som ankommer seint samt fisk fanget ved to ulike fangstlokaliteter. Det vil bli benyttes 13 x 28,5 mm akustiske merker (9,1 g i luft) av typen LP13 (www.thelmabiotel.com). Vekten til merket som implanteres i bukhula vil være godt under de 2% som anbefales av kroppsvekta. Merkingen gjennomføres under anestesi av personell med betydelig erfaring i fiskehåndtering og fiskemerking spesielt. Forsøkets belastningsgrad er angitt til lett belastende.

Erstatningsalternativer til akkustisk merking av laks er ikke vurdert i søknaden da det nettopp er atferd i de naturlige miljøet som kartlegges i studien. En rekke tiltak er iverksatt for å redusere antall dyr til et minimum. Bruk av akustisk telemetri er i seg selv et reduksjonstiltak da man skaffer svært mye data pr individ. En rekke tiltak er iverksatt for å redusere antall dyr til et minimum blant annet ny teknologi som; triangulering, dybdemerker og merkemetodikk. I tilegg vil kunnnskapen generert i prosjektet bidra til å optimalsiere (redusere) antall fisk som merkes ved senere liknende studier.