Forsøksdyr: Undersøkelser av vandringsatferd til gytelaks i et vannkraftregulert vassdrag ved bruk av akustisk telemetri 2020-21


Godkjenningsdato 13.05.2020

Godkjenningsperiode 01.06.2020-01.06.2022

Elvekraftverk medfører store konstruksjoner i elvestrengen og frafører vann fra deler av det naturlige elveleiet. Dette har negative påvirkninger på gytelaksens vandring oppover elva. I dette forsøket ønsker vi å undersøke fiskens atferd i en slik elvestrekning samt teste ut tiltak som leder fisken uhindret forbi slike områder og konstruksjoner. Tiltak i form av vannslipp og ulike fysiske strukturer som laksetrapper er etablert i et betydelig antall vassdrag i Norge, men effekten av tiltakene er ikke tilstrekkelig dokumentert.

Det er avgjørende for laksen å nå gyteområdene til rett tid og det er derfor svært viktig å undersøke hvilke tiltak som gir best effekt. Det er i tillegg knyttet store økonomiske kostnader til tiltakene. Ved å undersøke vandringsatferd til laks i et slikt system vil en få dokumentert endring i vandringsatferd, tallfestet forsinkelser i oppvandringen samt effekten av tiltak. Resultater fra et slikt forsøk vil være overførbare til liknende problemstillinger i andre regulerte vassdrag i Europa og Nord-Amerika. Laksen er i tilbakegang i store deler av utbredelsesområdet og flere av truslene er relatert til vannkraft, herunder tap av habitat og vandringshinder. Denne studien vil kunne gi informasjon om hvilke effekter som kan forventes på berørte laksebestander og bidra med viktig kunnskap for optimalisering av eksisterende tiltak samt tiltak i nye utbyggingsprosjekter.

Det søkes om å merke 120 ville Atlantisk laks med akustiske merker. I 2020 er kraftverket ute av drift grunnet arbeid på turbinen. Dette året fungerer derfor som et kontrollår for påvirkningene som forventes i 2021 ved normaldrift av kraftverket. Laks viser stor individuell variasjon i oppvandringsatferd og 60 laks per sesong vil gi et representativt bilde av denne variasjonen. Samtidig ønsker vi å undersøke variasjon i atferd gjennom store deler av oppvandringssesongen. Det vil bli benyttes 13 x 28,5 mm akustiske merker (9,1 g i luft). Vekten til merket som implanteres i bukhula vil være godt under de 2% som anbefales av kroppsvekta. Merkingen gjennomføres under anestesi av personell med betydelig erfaring i fiskehåndtering og fiskemerking spesielt. Forsøkets belastningsgrad er angitt til moderat belastende.

Ved innfangning av fisk vil feller etterses to ganger daglig eller oftere. Fisken flyttes straks videre til operasjon ved bruk av finmaskede knutefrie hover og mørke veienett. Fiske gjennomføres av personer med lang erfaring i bruk av disse fiskemetodene og sikrer rask og skånsom håndtering av fisken. Erstatningsalternativer til fangst og akustisk merking av villlaks vil være observasjoner av atferd ved bruk av video eller dykking. Ved slike metoder vil det ikke være mulig å følge enkeltindivider og deres tidsbuk oppover elva. En rekke tiltak er iverksatt for å redusere antall dyr til et minimum. Fangs avsluttes med en gang omsøkt antall fisk er fanget og bifangst av andre arter er minimal grunnet stor maskevidde i nøtene. Bruk av akustisk telemetri er i seg selv et reduksjonstiltak da man skaffer svært mye data pr individ, blant annet gjennom ny teknologi som; triangulering, dybdemerker og merkemetodikk. I tillegg vil kunnskapen generert i prosjektet bidra til å optimalisere (redusere) antall fisk som merkes ved senere liknende studier.