Forsøksdyr: Unnvikelsesatferd hos fisk til lavfrekvente lydstimuli


Godkjenningsdato 22.03.2018

Godkjenningsperiode 22.03.2018-20.08.2018

Forsøkene det søkes om godkjennelse til er identiske med forsøkene tidligere godkjent med ref.
FOTS ID 8225 for artene stingsild og torsk. Det er nå ønskelig å studere 5 ytterligere fiskearter.

Formål:
Formålene med forsøkene er å klarlegge hvilke aspekter ved lavfrekvent lyd (< 100 Hz) og vannbevegelser det er som gir unnvikelsesatferd i form av frysatferd, økt svømmehastighet og/eller hurtig fluktatferd (såkalte C-responser) hos fisk med ulik hørselsevne.

Mulige skadevirkninger:
Det er ingen forventede skadevirkninger. Lydstimuliene som anvendes er svake lavfrekvente lydpulser med varighet mindre enn 1 sekund og med en styrke i området 100 - 140 dB re 1 uPa i vann. Dette tilsvarer et lydnivå på 40 - 80 dB re 20 uPa i luft, og dette tilsvarer igjen lav til høy menneskelig tale. Lydstyrkene er svært moderate, og helt uten mulighet for skadepåvirkninger.

Forsøkene vil bli utført i et spesialkonstruert testkammer med volum 30 liter og der forsøksfiskene svømmer fritt. Hver forsøksfisk testes med bare 1 forsøksserie omfattende 10-20 lydstimuleringer. Den totale påvirkningen i forsøkene vurderes således å være mindre belastende enn den såkalte "nålestikk-referansen" for dyreforsøk.

Det er helt avgjørende i studiene at fiskene det utføres tester på er sunne og med helt normal atferd. Alle forsøksfisk blir derfor før, under og etter forsøkene behandlet ytterst varsomt, og oppbevares generelt i berikede kar med temperaturregulert, filtrert og kjemisk kontrollert vann.


Forventet vitenskapelig nytteverdi:
Uavhengig er det flere ganger hos fisk utviklet unike spesialiseringer som gjør fiskene svært følsomme for lydtrykk. Dette gjelder ca. 33% av alle nålevende arter av fisk og disse refereres til som hørselsspesialister. Det er uklart hva som har vært den (de) selektive drivkraften(e) for utviklingen av disse spesialiseringene av hørselsevnen. Forsøkene vil avdekke dette.

Forventet samfunnsmessig nytteverdi:
Kunnskap om hvilke aspekter ved lydstimuli som gir spesifikke typer unnvikelsesatferd hos fisk er relevant i forhold til problemstillinger knyttet til hvordan fisk påvirkes av økte nivå av menneskeskapt lyd i havet, herunder seismikkaktivitet, lyd fra havbaserte vindaggregat etc..

Antall dyr og arter:
Det ønskes utført forsøk på maksimalt 50 individer hver av saltvannsfiskene hvitting, glasskutling og småsil. I tillegg ønskes det utført forsøk på intil 30 individer av forskvann- og akvariefiskartene elefantnesefisk (Gnathonemus petersii) og svart neontetra (Hyphessobrycon herbertaxelrodi). Tidligere er ovennevnte forsøk utført på artene torsk og stingsild (FOTS ID 8225). Nå er det ønskelig å utføre tilsvarende, sammenlignende forsøk på de hørselsmessig nærstående saltvannsartene hvitting, glasskutling og småsil. Disse tre marine fiskearter og individer vil bli samlet in ved Universitetet i Oslos forsøksstasjon i Drøbak. Fangsten blir utført på en svært skånsomt måte, og fiskene holdes i berikede og optimale kar i 2-4 uker før testing i forsøksoppsettet plassert ved forsøksstasjonen. Etter forsøkene tilbakeføres forsøksfiskene tilbake i sjøen. Ferksvannsartene elefantnesefisk og svart neontetra er begge hørselsspesialister med helt ulike spesialtilpasninger til lydtrykkfølsomhet. De er, til forskjell fra de marine artene, begge hørselsspesialister, og påvirkes trolig annerledes av lydstimulinene. Begge artene er vanlige akvariearter, og er innkjøpt fra Oslo Dyrebutikk, Alna Senter, Strømsvn. 245, 0668 Oslo.