Forsøksdyr: Uttesting av medikamentkombinasjoner for HER2-positive brystkrefttilfeller


Godkjenningsdato 27.08.2018

Godkjenningsperiode 03.09.2018-02.09.2022

Brystkreft er den vanligste kreftformen for kvinner. Omkring 20 % av brystkrefttilfeller kan karakteriseres som HER2-positive, basert på et overuttrykk av HER2-reseptoren på celleoverflaten. Denne karakteriseringen ses i sammenheng med dårligere prognose og større sannsynlighet for tilbakefall. På tross av at det finnes flere medikamenter som målretter seg direkte mot HER2-positive celler vil mange i denne pasientgruppen oppleve å enten ikke ha noen effekt av behandlingen eller at de blir resistente i løpet av kort tid.

I. Det er dermed et tydelig behov for et bedre behandlingstilbud til denne pasientgruppen. Formålet med dette dyreforsøket er å finne en kombinasjon av to eller tre medikamenter som har bedre effekt på å behandle HER2-positiv brystkreft enn det dagens behandlingsregime har.

II. Den forventede skadevirkningen på dyrene er belastningen av tumorer og daglig administrering av medikamenter.

I forkant av studien er det gjennomført en medikament-screen på en rekke FDA-godkjente medikamenter in vitro. Derfra er de mest aktuelle kandidatene validert in vitro, og det er disse medikamentene vi nå ønsker å teste in vivo. Det ligger med andre ord god argumentasjon til grunn for valg av medikamenter til uttesting i forsøksdyr.

III. Den samfunnsnyttige verdien av forsøket ligger i å finne en kombinasjonsbehandling av HER2-positiv brystkreft som fungerer bedre enn dagens behandling. Ved å benytte medikamenter som allerede er FDA-godkjente vil veien fra laboratorie til klinikk være kortere enn ved implimentering av nye stoffer. I etterkant av forsøket vil tumorvev høstes og nedstrøms analyser vil gjøres for å oppnå en forståelse av medikamentenes molekylære virkning.

IV. Det søkes om 670 athymic nude foxn1 nu mus.

V. Erstatning: Ettersom medikamentkandidatene er validert i in vitro-forsøk ligger det grundig arbeid bak utvelgelsen av medikamenter til bruk in vivo. Dermed er cellelinjer brukt i den grad det er mulig i forkant av in vivo-forsøk.
Reduksjon: Ved å injisere tumorceller bilateralt reduseres nødvendig antall dyr.
Forbedring: Dyrene får berikelse i burene, de skal i den grad det er mulig alltid bo i bur med flere mus, og alle personer involvert i forsøksarbeidet har erfaring med forsvarlig og omsorgsfull håndtering av dyrene.