Forsøksdyr: Utvandring og tilbakevandring av laks og ørret i elver på Vestlandet 2020 og 2021


Godkjenningsdato 30.01.2020

Godkjenningsperiode 19.03.2020-19.03.2022

Formålet er å øke kunnskapen om utvandringstidspunkt og overlevelse i sjø for laks og sjøørret, dette er avgjørende for å få bedre oversikt over oppdrettsnæringens påvirkning på overlevelse av vill laksefisk i sjø, og danne grunnlag for mer effektive tiltak mot lakselus i oppdrettsnæringen.

Forsøket vil kartlegge sjøoverlevelsen til laks og sjøørret i ulike deler av Hardanger- og Bjørnefjorden. De utvalgte lokalitetene er Granvinselva, Uskedalselva, Mundheimselva og Oselva.
Vi ønsker også å få kunnskap om overlevelse og vandringsmønsteret til sjøørret som kommer tilbake til elvene for avlusing (prematur tilbakevandring).

Fisken blir fanget i elv ved hjelp av el-fiske. Deretter blir den bedøvet før innsetting av PIT-merke og fettfinneklipping. Smerten påført fisken ved innsetting av PIT-merket antas å være på nivå med et nålestikk. Deretter blir fisken tilbakeført til elv og tilbakevandring blir registrert uten ytterligere inngrep i fiskens liv.

Kunnskap om hvordan oppdrettsnæringen påvirker de ville bestandene av laksefisk er det sentrale spørsmålet ved innføringen av "trafikklys-systemet". Fargen på trafikklyset i hvert produksjonsområde fastsettes ut fra grad av virkning på bestandsstatus for de ville bestandene av laks og ørret. Dette prosjektet har som hovedhensikt å kvantifisere disse elementene i produksjonsområde PO3.

Sjøørreten er trolig på vei inn som en egen vurderingsfaktor i trafikklyssystemet. Til forskjell fra laksen vandrer sjøørret til ferskvann for avlusing. Hvordan overlevelsen til prematur tilbakevandret sjøørret er etter avlusing er ukjent. Merking av prematur tilbakevandret fisk vil gi betydelig og helt ny kunnskap om dette.

For å få et statistisk godt materiale trenger man å få tilbake 20 – 30 fisk fra hver smoltårgang av både laks og sjøørret i hver elv. Sjøoverlevelsen er nå antatt å kunne være så lav som 2-5 % for laks og sjøørret i Hardangerfjordsystemet, vi antar derfor at det er nødvendig å merke opp til 2000 laksesmolt og 1500 sjøørretsmolt i hvert Os-, Granvin og Uskedalselva. I Munheimselva søkes det om å merke opp til 500 individ av hver art.

For å få kunnskap om overlevelsen og vandringen til prematur tilbakevandret fisk søkes det om å merke inntil 500 sjøørret årlig fordelt på 16 lokaliteter i Bjørne- og Hardangerfjorden.

Det er ikke mulig å oppnå de ønskede resultatene uten empirisk kunnskap, feltforsøk må gjennomføres. Nye merker er inkludert i søknaden for å optimalisere forholdet belastning og deteksjon. Eksponering for anestesi tilpasses fiskestørrelse og temperatur, og minimaliseres. Kort eksponeringstid gir raskere oppvåkning etter narkosen.