Forsøksdyr: Utvikling av vaksine mot Patogen L


Godkjenningsdato 18.12.2020

Godkjenningsperiode 13.01.2021-12.01.2025

Hensikten med forsøkene er å utvikle vaksine mot Patogen L (se vedlegg 1). Effekt blir hovedsakelig målt ved sammenligning av mottakelighet/sykdomsutvikling/dødelighet hos vaksinerte og uvaksinerte grupper.

Forsøket er kategorisert som betydelig belastende i.h.t Forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 3c, ettersom effekt av vaksinene måles ved å smitte fisken med Patogen L, med påfølgende utvikling av sykdom og død for en andel av fisken. Belastningen er særlig høy for ubeskyttede kontrollfisk, mens for fisk vaksinert med effektiv vaksine vil belastningen bli betydelig lavere.

Sykdom forårsaket av Patogen L forårsaker store dyrevelferdsmessige konsekvenser for oppdrettsfisk, og stor samfunnsøkonomisk påvirkning ved økonomiske tap. Forebygging av sykdommen gjennom utvikling av effektive vaksiner vil ha stor betydning både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk.

Det søkes om å bruke inntil 3820 Atlantisk laks til dette arbeidsprogrammet.

ERSTATNING: regulatoriske krav for dokumentasjon av legemidler gjør at man må dokumentere effekt av vaksine i den arten som skal beskyttes.
REDUKSJON: antall dyr som brukes i hvert forsøk bestemmes ut i fra gjeldende monografier og/eller grundig vurdering av forsøksdesign. Power-analyse benyttes blant annet for å bestemme antall fisk per forsøksgruppe, og antall grupper bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign.
FORBEDRING:Fisken bedøves i forkant av håndtering (f. eks ved vaksinering og merking). Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avliving av terminale fisk) reduserer lidelsen for det enkelte individ i forbindelse med smitte eller ved uforutsett skade eller sykdom.