Forsøksdyr: Utvikling av vaksiner mot Patogen Y


Godkjenningsdato 14.01.2020

Godkjenningsperiode 15.01.2020-15.01.2022

Forsøkets formål: Arbeidsprogrammet har som mål å utvikle og dokumentere sikkerhet og effekt av vaksiner mot sykdom forårsaket av Patogen Y.

Forventede skadevirkninger på dyrene: Arbeidsprogrammet er kategorisert som betydelig belastende i.h.t. forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 3c, ettersom effekt av vaksinene måles ved å smitte forsøksfisk med Agens A, med påfølgende utvikling av sykdom og død for en andel av fisken. Belastningen er særlig høy for ubeskyttede kontrollfisk, mens for fisk vaksinert med effektive vaksiner vil belastningen bli betydelig lavere.

Forventet vitenskapelig eller samfunnsmessig nytteverdi: Sykdom forårsaket av Patogen Y forårsaker store dyrevelfersmessige konsekvenser for oppdrettsfisk, og stor samfunnsøkonomisk påvirkning ved økonomiske tap. Forebygging av sykdommen gjennom utvikling av effektive vaksiner vil ha stor betydning både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk.

Hvor mange og hva slags dyr som skal brukes: 2298 Atlantisk laks

Hvordan kravene om erstatning, reduksjon og forbedring skal etterleves:
ERSTATNING: regulatorisk krav for doumentasjon av legemidler gjør at man må dokumentere sikkerhet og effekt av vaksiner mot sykdommen det vaksineres mot i den arten som skal beskyttes.
REDUKSJON: antall dyr som brukes i hvert enkelt forsøk bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign. Power-analyse benyttes for å bestemme antall fisk per forsøksgruppe, og antall grupper bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign.
FORBEDRING: Fisken bedøves i.f.m. merking, vaksinering og smitte. Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av terminal fisk) reduserer lidelsen for det enkelte individ i.f.m. smitte og evnetuell annen uforutsett skade eller sykdom.