Forsøksdyr: Vaksineforsøk med Agens Y


Godkjenningsdato 01.04.2020

Godkjenningsperiode 18.05.2020-18.05.2021

Formålet med forsøket er å identifisere en effektiv vaksine mot Agens Y ved utførelse av effektforsøk.

Forventet skadevirkning på dyrene: forsøket er kategorisert som betydelig belastende i.h.t. forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 3c, ettersom effekt av vaksinene måles ved å smitte forsøksfisk med Agens Y, med påfølgende utvikling av sykdom og død for en andel av fisken.

Forventet vitenskapelig og samfunnsmessig nytterverdi:
Sykdom forårsaket av Agens Y forårsaker store dyrevelfersmessige konsekvenser for oppdrettsfisk, og stor samfunnsøkonomisk påvirkning ved økonomiske tap. Forebygging av sykdommen gjennom utvikling av effektive vaksiner vil ha stor betydning både dyrevelferdsmessig og samfunnsøkonomisk.

Hvor mange og hvilke dyr skal brukes: 1186 Atlantisk laks (Salmo salar)

3R's:
Erstatning: Det er ikke mulig å erstatte bruk av fisk til utvikling av effektive vaksiner til fisk.
Reduksjon: antall dyr som brukes i hvert enkelt forsøk bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign. Forsøket inkluderer flere forskjellige vaksiner i samme forsøk og dette medfører en reduksjon i det totale antallet dyr som brukes, ettersom det benyttes kun én kontrollgruppe for å undersøke effekten til flere vaksiner på en gang.
Forbredring: Fisken bedøves i.f.m. merking og vaksinering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av terminal fisk) reduserer lidelsen for det enkelte individ i.f.m. smitte og evnetuell annen uforutsett skade eller sykdom.

 

Begrunnelse for etterevalueringen

Forsøket er betydelig belastende.

Etterevaluering

Fomålet med forsøket ble ikke oppnådd, da kontrolldødeligheten i forsøket var for lav til å kunne evaluere vaksineeffekt.
Belastningsgraden var oppgitt som betydelig for en andel av fiskene, ettersom effekt av vaksinene måles ved å smitte forsøksfisk med Agens Y. 593 av 1086 fisk ble benyttet i forsøk, hvorav 43 var betydelig belastende. Fordi smittemodellen må optimaliseres for å kunne vurdere vaksineeffekt ble ikke forsøket gjentatt og antallet benyttet dyr er derfor lavere enn oppgitt i søknaden.
Smittemodellen er ikke ferdig utviklet og det gjenstår fremdeles å se om den kan brukes til å måle effekt av vaksiner mot Agens Y. Eventuell videre utvikling og forbedringer for å optimalisere modellen må gjøres i forsøk som ikke er omsøkt i denne søknaden.