Forsøksdyr: Videreføring av massemerking av NVG-sild for bruk i bestandsvurdering og rådgivning


Godkjenningsdato 30.10.2020

Godkjenningsperiode 20.11.2020-31.12.2021

Havforskningsinstituttet har siden 1940 årene drevet med massemerking av sild ved bruk av stålmerker av sild, men dette ble avsluttet i 2008 problemer med å få skannet stor nok andel av fangsten. Et nytt prosjekt med massemerking ved bruk av mer moderne teknologi, RFID merker, ble godkjent av FOTS i 2016 for to år. Nå søkes det om en videreføring av prosjektet med to nye år, for merking i november-desember 2020 og november-desember 2021. Planen er å fange silda med kystnot, overføre til RSV tanker ombord i fartøy med skånsom pumping i rør (hevertprinsipp). Sild håves deretter enkeltvis fra RSV tankene, merkes og samles i en samle tank som senkes og tømmes skånsomt i havet når 200-300 sild er merket. Forsøkene er planlagt i overvintringsområdet i Troms, og det er planlagt å merke 70.000 individer.

På lik linje med makrell registreres så gjenfangstene automatisk via antenner når kommersielle fangster landes på fiskemotak i Europa (Norge, Skottland, Færøyene og Island) og oppdaterer en sentral database i Bergen over internett med gjenfangstdata. Dataene fra massemerkingen av NVG-sild er tiltenkt å få en sentral betydning i den bestandsvurderingen og kvoterådgivningen som foretas av det internasjonale havforskningsrådet ICES og arbeidsgruppen WGWIDE (Working group for widely distributed stocks), slik merkedataene også var av stor betydning da de var benyttet i tidligere år frem mot 2008, og slik tilsvarende data på makrell er sentrale i dag. Serien må bli noen år før en kan bruke den som grunnlag for rådgivning, det antas at de ikke kan brukes i bestandssestimering før 2024. Forsøket anses følgelig å være av rutinemessig art, samme metode hvert år, og er forventet å pågå i mange år fremover.