Forsøksdyr: Viderføring av massemerking av makrell for bruk i bestandsvurdering og rådgivning


Godkjenningsdato 27.10.2020

Godkjenningsperiode 01.05.2021-30.06.2022

Havforskningsinstituttet har siden 1969 merket ca 30.000-50.000 makrell på årlig basis. Denne er fanget med snøre og krok uten mothakere gytefeltene vest av Irland, og merkene er raskt injisert i buken før de tilbakeføres til havet. Siden 2011 har merkingen pågått med RFID teknologi. Merket makrell registreres automatisk via antenner når kommersielle fangster landes på fiskemotak i Europa (Norge, Skottland, Færøyene og Island) og oppdaterer en sentral database i Bergen over internett med gjenfangstdata. Dataene fra massemerkingen av makrell er sentrale i den bestandsvurderingen og rådgivningen på makrell som foretas av det internasjonale havforskningsrådet ICES og arbeidsgruppen WGWIDE (Working group for widely distributed stocks). Dette er en søknad om videreføring av dette forsøket med massemerking av makrell for bruk i bestandsvurdering og rådgivning. Forsøket anses å være av rutinemessig art, samme metode hvert år, og er forventet å pågå i mange år fremover. Søknaden omhandler merking av inntil 120 000 makrell i perioden 2021 til 2022. Mer spesifikt skal forsøkene pågå i mai-juni 2021 og mai juni 2022