Forsøksdyr: Vurdering av miljørisiko ved bruk av hydrogenperoksid i havbruk: SSD-kurve, spredningsmodellering og forslag til risikoreduserende tiltak


Godkjenningsdato 23.10.2018

Godkjenningsperiode 23.10.2018-31.12.2018

Hydrogenperoksid (H2O2) vurderes som det mest miljøvennlige alternativet blant kjemikaliene som brukes til lusebekjempelse. Fra 2013 til 2014 ble bruken av H2O2 firedoblet til mer enn 31 000 tonn. Bruken har blitt redusert i 2017 sammenlignet med 2014, men den er fortsatt høy. Det uttrykkes bekymring for om stoffet kan ha negative effekter på omkringliggende miljø. Laboratoriestudier har dokumentert negative effekter på ulike marine arter, men per i dag blir det ikke gjort risikovurdering ved bruk av H2O2, og det finnes ingen grenseverdier for hvilke konsentrasjoner som vil kunne ha uheldig effekt på nærliggende miljø. Prosjektets formål er å etablere et risikovurderingsverktøy for vurdering av miljøeffekter ved bruk av H2O2 som avlusningsmiddel i oppdrett. Dette verktøyet er basert på PEC/PNEC-ratio (PEC = Predicted Environmental Concentration, PNEC = Predicted No-effect Environmental Concentration) og verktøyet beregner grenseverdi for effekt på økosystemet, basert på sensitiviteten til artene som inngår i økosystemet, samt forventet konsentrasjon av kjemikaliet ute i miljøet etter et utslipp. Overskrider utslippet grenseverdi for effekt (PEC>PNEC), må det iverksettes risikoreduserende tiltak. PNEC verdien leses fra en SSD (Species Sensitivity Distribution) kurve og PEC verdier fastsettes ved bruk av oseanografiske modeller. SSD-kurven skal reflektere økosystemet og inkludere ulike dyrearter fra ulike funksjonelle grupper inkludert kommersielle og økologisk viktige arter. SSD-kurven baseres på NEC verdier (no-effect concentration) og disse blir kalkulert ut ifra LC50 verdier. Da det ikke foreligger LC50 verdier for aktuelle dyrearter langs norskekysten for hydrogenperoksid, er det nødvendig å gjennomføre LC50 tester. Prosjektet inkluderer et minimum antall arter og individer som trengs for å konstruere en SSD kurve og de fleste artene i SSD-kurven vil være laverestående dyr. Det er imidlertid nødvendig å inkludere noen arter av høyerestående dyr for å for å dekke kravet om ulike funksjonelle grupper og viktige kommersielle arter. Taskekrabbe utgjør en slik art og det søkes derfor om tillatelse til å kjøre LC50 forsøk med 120 taskekrabber med den hensikt å utvikle et objektivt risikovurderingsverktøy for akvakulturnæringen.
I forbindelse med en voksende akvakulturnæring er viktig at næringen opererer innenfor et standardisert rammeverk. For myndigheter, forvaltning og samfunnet er det viktig å ha kunnskap om den faktiske miljøpåvirkningen av oppdrettsaktivitet. Eksempelvis er det viktig å ha kunnskap om aktiviteten går på bekostning av andre interesser, fiske- og krepsdyrbestander. Prosjektet forventes å frembringe dokumentasjon slik at debatten blir faglig sterkere og fokus kan settes på tiltak der det er nødvendig.