Hvilke forsøk må du ikke søke om?

Publisert 26.06.2015     Sist endret 18.11.2020

Avliving

Se Forsøksdyrforskriften § 6, første ledd

Dersom du skal avlive dyr for å bruke deres organer eller vev til vitenskapelige formål, må du ikke søke om godkjenning av forsøk. Dette unntaket forutsetter at du benytter tillatte avlivingsmetoder (jf. forsøksdyrforskriften § 16, annet ledd og vedlegg C) og dyr ikke har vært utsatt for søknadspliktige forsøk før avlivingen.

Merk at for dyr i en forsøksdyrvirksomhet, gjelder fortsatt alle andre bestemmelser i forsøksdyrforskriften, inkludert krav til hold, oppstalling og tilsyn.

Utviklingsstadier hos dyr

Se Forsøksdyrforskriften § 2, andre ledd

Prosedyrer på tidlige utviklingsstadier av fiskearter, før de har et selvstendig liv, er ikke søknadspliktig. Dvs før de tar inn mat selv eller før det tidspunkt de normalt sett ville gjort det. Dette gjelder også for andre larvestadier av andre dyr som omfattes av forsøksdyrforskriften. For foster av pattedyr og fugl er ikke forsøk søknadspliktige før fom. siste trimester.

Klinisk utprøving

Se Forsøksdyrforskriften § 2 c

Forsøksdyrforskriften gjelder ikke klinisk utprøving av legemidler til dyr når dette er nødvendig for å få eller beholde markedsføringstillatelse. Slike forsøk er dermed heller ikke søknadspliktige. Kliniske forsøk gjøres seint i utviklingsløpet og omfattes av legemiddellovgivningen.

Ifølge Legemiddelverkets retningslinje for «Klinisk utprøving av legemidler på dyr» skal klinisk utprøving gjøres i felt. Forsøk som gjøres i forskningsinstitusjoner eller i laboratorier regnes normalt ikke som klinisk utprøving. I et tillegg til denne retningslinjen om «Klinisk utprøving av vaksiner til fisk», er dette utdypet slik: «… klinisk utprøving omfatter ikke karforsøk, og normalt ikke minimerdforsøk, med mindre forsøksfisken under slike undersøkelser senere skal benyttes til matproduksjon».

Ikke-eksperimentell landbruks- og akvakulturvirksomhet og prosedyrer i forbindelse med alminnelig avl og hold av dyr

Se Forsøksdyrforskriften § 2 femte ledd, a og d

I de tilfellene driftsformer, metoder, installasjoner og utstyr er utprøvd og funnet egnet ut fra hensynet til dyrevelferd (jf. dyrevelferdsloven § 8), er det ikke nødvendig å søke. Slike metoder regnes som ikke-eksperimentelle. Det samme gjelder prosedyrer i forbindelse med alminnelig avl og hold av dyr.

Vi gjør oppmerksom på at utprøvinger på oppdrettsfisk som ikke er søknadspliktig etter forsøksdyrforskriften må meldes inn etter kravene i akvakulturdriftsforskriften § 20.

Se også Fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr og teknologi

Ikke eksperimentell klinisk veterinærvirksomhet

Se Forsøksdyrforskriften § 2, femte ledd, b 

Behandling av dyr etter etablerte og aksepterte veterinærmedisinske metoder er unntatt fra forsøksdyrforskriften. Dette er metoder/inngrep som gjøres ut fra behov hos det enkelte dyr, direkte eller indirekte. Dette kan være f.eks. behandling av sykdom eller kastrering av katt.

Enkel identitetsmerking av dyr

Se Forsøksdyrforskriften § 2, femte ledd, e

Enkel identitetsmerking av dyr er unntatt fra forsøksdyrforskriften. Med enkel identitetsmerking mener vi fortrinnsvis lovpålagt og ev. etablert merking av domestiserte dyr. For eksempel chip-merking av kjæledyr og øremerking av sau.

Mattilsynet vurderer at ringmerking av fugler med vanlige metallringer ikke er søknadspliktig. Dette gjelder også PIT-merking av laks, ørret og torsk i «avlskjernen» i avlsprogrammene for oppdrettsnæringen. All annen merking av fisk er søknadspliktig etter forsøksdyrforskriften, som f.eks. PIT-merking og Floy-merking av kultiveringsfisk og viltlevende fisk.

Fanging og merking av vilt til vitenskapelige formål er søknadspliktig. Ren forvaltningsmerking er ikke søknadspliktig selv om merkingen og innfangingen er mer belastende enn et nålestikk. Slik merking omfattes av dyrevelferdsloven. Dersom det i tillegg skal tas prøver som primært er til vitenskapelig formål og som er mer belastende enn «et nålestikk» må du likevel ha tillatelse etter forsøksdyrforskriften.

Forskrift om bruk av dyr i forsøk 

Les spørsmål og svar på EU-kommisjonens sider.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning