Hvilke forsøk må du søke om?

Publisert 29.06.2015     Sist endret 01.11.2018

Alle levende dyr som skal brukes i forsøk, er omfattet av forsøksdyrforskriften. Det er søknadsplikt for bruk av dyr i forsøk.

Les om unntak fra denne søknadsplikten.

Alle som skal bruke dyr i forsøk, som omfattes av søknadsplikten, må få tillatelse fra Mattilsynet før de går i gang med forsøket.

Belastningsgrad

Belastningen som dyrene utsettes for under forsøket, avgjør om et forsøk er søknadspliktig eller ikke. Hvis dyrene kommer til å få belastninger som er tilsvarende eller større enn et nålestikk, må du søke om å gjennomføre forsøket.

Forskriften definerer det slik: «…smerte, frykt, varig skade eller annen belastning tilsvarende eller er større enn ved å føre inn en nål etter god veterinær praksis» (jf. forsøksdyrforskriften § 4 a). Dette er strengere enn før, og betyr at du må søke om godkjenning for mindre belastende forsøk enn tidligere. Dette gjelder også ved etablering og vedlikehold av genmodifiserte dyrestammer som har eller utvikler belastninger tilsvarende eller større enn «et nålestikk»

Dette gjelder også ved avl på dyrestammer som har eller utvikler belastninger tilsvarende eller større enn «et nålestikk», enten disse er genetisk modifiserte eller ikke.

Dyrearter

De dyrene man må søke om å gjøre forsøk på er virveldyr, tifotkreps og blekksprut.

En rekke arter må dessuten være avlet spesielt til forsøksformål. Dette gjelder mus, rotte, marsvin, gullhamster, kinesisk hamster, ørkenrotte, kanin, hund, katt, alle arter av primater, frosk og sebrafisk (forsøksdyrforskriften § 22 og vedlegg D).

Uviklingsstadier

For dyr med larvestadier, gjelder søknadsplikten fra det tidspunkt de har et selvstendig liv. Det vil si fra det tidspunktet de kan innta føde selv. For foster av pattedyr gjelder søknadsplikten fra siste trimester.

Det er også søknadsplikt dersom dyr utsettes for noe på et tidspunkt i livsløpet hvor de ikke er omfattet av forsøksdyrforskriften, men som medfører at de vil kunne få søknadspliktige belastninger senere i livet.

Forsøk på kylling-embryo

Forsøksdyrforskriften ikke er helt tydelig på når bruk av kylling-embryo er søknadspliktig og ikke. Mattilsynet vurderer søknadsplikten slik:

 • Skal kyllingene klekkes ut og leve videre etter forsøket vil alle forsøk som gjøres med egget være søknadspliktig.
 • Skal kylling-embryoet avlives før klekking, er forsøket søknadspliktig når det finner sted mellom dag 14-21 (klekking). (Tilsvarende siste tri-semester for pattedyr-fostre).
 • Forsøk som avsluttes før dag 14, ved at embryoet avlives, er ikke søknadspliktig.

Pilotforsøk

(Forsøksdyrforskriften § 6, 2. ledd)

Hvis metodene du skal bruke i forsøket ikke er brukt før, eller du er usikker på hvor mange dyr som vil bli brukt, må du gjennomføre et pilotforsøk. Dette er uendret i forhold til den gamle forskriften.

«Blokksøknader»

(Forsøksdyrforskriften § 6, 5. ledd)

Du kan søke om å få godkjent flere likeartede forsøk dersom disse skal oppfylle påbudte krav eller omfatter bruk av dyr til produksjons- eller diagnoseformål. Det er også et krav at metodene skal være etablerte og like fra forsøk til forsøk. Slike søknader kan, som tidligere, kalles «blokksøknader».

Endringer av godkjente forsøk

Hvis du planlegger å gjøre endringer i et allerede godkjent forsøk, og denne endringen forventes å svekke dyrevelferden, må du søke om endring. Søknad om slik endring må inneholde både en beskrivelse av hvorfor det skal gjøres en endring, hva som skal gjøres og et oppdatert prosjektsammendrag (forsøksdyrforskriften § 6, 4. ledd).

Dersom du planlegger å gjøre endringer som ikke svekker dyrevelferden, er det tilstrekkelig å sende en melding fra FOTS om dette, sammen med et oppdatert prosjektsammendrag. Slike endringer skal ikke godkjennes, kun registreres. Siden slike endringer kan endre de beskrivelsene som skal stå i prosjektsammendraget, må du også sende inn et oppdatert prosjektsammendrag.

Krav om særskilte tillatelser

 • Feltforsøk: Dersom du planlegger et feltforsøk (forsøk utenfor godkjente lokaler/lokaliteter) må du gi en (vitenskapelig) begrunnelse for at forsøket ikke kan gjøres i godkjente lokaler (jf. forsøksdyrforskriften § 12).

 • Metode for avliving: Dersom du planlegger å benytte en annen avlivingsmetode enn beskrevet i vedlegg C, jf. forsøksdyrforskriften § 16 annet ledd, må du beskrive denne og begrunne valget.

 • Dyrearter: Dersom du planlegger å gjøre forsøk på dyrearter som skal være oppdrettet spesielt for forsøksformål, men som ikke er det, gi en vitenskapelig begrunnelse for dette.

Når gjelder IKKE unntakene i forsøksdyrforskriften § 2?

Du må søke om godkjenning av forsøk dersom du planlegger å:

 • merke kultiveringsfisk eller villfanget fisk med PIT-merker, Floy-merker eller andre merker.

 • gjøre etablerte veterinærmedisinske prosedyrer på dyr, som  ikke har behov for det, for eksempel i undervisningssammenheng, dersom belastningsgraden er tilsvarende eller større enn et nålestikk (§ 2b)

 • gjøre en eksperimentell veterinærmedisinsk behandling på dyr, enten dyret har behov for behandling eller ikke, dersom belastningen tilsvarer eller er større enn et nålestikk. Vi anbefaler at du da, i tillegg til å søke om godkjenning av forsøk, innhenter samtykke fra dyrenes eier (§ 2b).

 • benytte levende dyr til å teste ut/utvikle nye metoder og utstyr til landbruks- og akvakulturvirksomhet, dersom det er fare for belastninger som tilsvarer et nålestikk eller mer (§ 2 a) og dersom det er fare for at de kan være mer belastende enn etablerte metoder Dette kan f.eks. gjelde testing av nye slaktemetoder, lagring av levende reker, metoder mot lakselus. Den som markedsfører eller omsetter nye driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger til bruk på dyr eller i dyrehold, skal sørge for at  disse er utprøvd og funnet egnet med tanke på dyrevelferd ( jf. dyrevelferdsloven § 8, 2. ledd). Samtidig skal nye metoder og tekniske løsninger være utprøvd og dokumentert velferdsmessig forsvarlige før de tas i bruk (jf. akvakulturdriftsforskriften § 20,2. ledd).

 • gjøre utprøving av legemidler i laboratorier eller minimerder (§ 2 c) og/eller fiskene senere ikke skal benyttes til matproduksjon, må du søke om godkjenning av forsøk. Slik testing er ikke å anse som klinisk utprøving.

Hvor lenge varer godkjenninger av forsøk etter gammelt regelverk?

Forsøk, som er godkjent før den nye forsøksdyrforskriften trår i kraft (sannsynligvis 1. juli 2015), og varer lenger enn til 1. januar 2018, skal ha ny godkjenning innen 1. januar 2018. (forsøksdyrforskriften § 39, siste ledd).

Forskrift om bruk av dyr i forsøk 

Les spørsmål og svar på EU-kommisjonens sider.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning