Faktaartikkel

Veterinærene har ansvaret for at dyr immobiliseres forsvarlig

Publisert 22.03.2017     Sist endret 22.03.2019

Veterinæren skal være til stede når vilt immobiliseres medikamentelt

  • dersom Mattilsynet krever det i vedtak om godkjenning av forsøk med dyr
  • dersom Legemiddelverket krever det i vedtak om godkjenningsfritak etter legemiddelforskriften
  • selv om myndighetene ikke krever det, dersom veterinæren selv bestemmer at han eller hun skal være til stede for å sikre forsvarlig dyrevelferd og trygg håndtering av legemidlet

Dyr som fanges inn ute i naturen, blir i mange sammenhenger bedøvd ved hjelp av prosjektiler som inneholder medikamenter. Metoden kalles medikamentell immobilisering og skal, som annen bruk av legemidler til dyr,  i utgangspunktet utføres av en veterinær. Medikamentet skal også være rekvirert av en veterinær på forsvarlig grunnlag og i samsvar med legemiddelregelverket. Dette følger av dyrehelsepersonelloven § 17, § 18 og § 23.

Veterinæren kan overlate til andre å utføre den medikamentelle immobiliseringen dersom det er forsvarlig. Det faglige ansvaret for å sikre at dyrene immobiliseres forsvarlig, kan derimot ikke overlates til andre. Veterinæren har dette ansvaret uansett hvordan arbeidet organiseres, også når dyrene immobiliseres i forbindelse med forsøk og forvaltningsmerking. Veterinæren må selv vurdere om og på hvilke vilkår det er forsvarlig å la andre utføre immobiliseringen. Dette følger av dyrehelsepersonelloven § 15 og § 18.

Medhjelperen må være kompetent

Personer som får utføre slike veterinæroppgaver, kalles «medhjelpere». Veterinærens faglige ansvar innebærer blant annet at veterinæren må vurdere om medhjelperen er tilstrekkelig kompetent, gi medhjelperen nødvendig instruksjon og føre nødvendig kontroll med medhjelperen. Dersom veterinæren i utgangspunktet har gjort det som kreves for å sikre forsvarligheten, kan veterinæren ikke klandres for hendelige uhell og medhjelperens feil. 

Dersom det er forsvarlig, kan medhjelperen tilføre dyr legemidler uten at den ansvarlige veterinæren er fysisk til stede. Men jo mer veterinæren distanserer seg fra legemiddelbruken, jo vanskeligere blir det for veterinæren å sikre forsvarligheten. Det må dreie seg om et reelt medhjelperforhold der veterinæren utøver et aktivt og overordnet faglig ansvar overfor medhjelperen.

Det kan stilles vilkår om at veterinæren skal være til stede når dyr immobiliseres

Det kan fastsettes vilkår som regulerer veterinærens adgang til å overlate den medikamentelle immobiliseringen til andre. Ett slikt vilkår kan være et krav om at veterinæren er fysisk til stede der dyrene immobiliseres. Vilkårene kan fastsettes i enkeltvedtak eller forskrift.

Mattilsynet stiller vilkår for immobilisering i enkeltvedtakene om godkjenning av forsøk med dyr. Statens legemiddelverk stiller vilkår i sine godkjenningsfritak etter legemiddelforskriften om at veterinæren er til stede når dyr immobiliseres med legemidler omfattet av godkjenningsfritakene.

Mattilsynet har foreslått å regulere medikamentell immobilisering i utkastet til ny legemiddelbruksforskrift, men foreløpig uten å få gjennomslag.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning